Αγροτικά

Τα ισχύοντα με την καύση σιτοκαλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων

Από την πυροσβεστική υπηρεσία Κιλκίς εκδόθηκε ανακοίνωση, με την οποία δημοσιοποιούνται τα ισχύοντα με την καύση σιτοκαλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, και τα εξης:
«….Η καύση σιτοκαλαμιών και άλλων γεωργικών υπολειμμάτων επιτρέπεται από την 1η Μαϊου μέχρι και 30 Ιουνίου και από 15 Οκτωβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, μόνο υπό προϋποθέσεις και συγκεκριμένα ύστερα από άδειας καύσης ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία μόνον κατά τις πρωινές ώρες και μέχρι την 12ην μεσημβρινή και όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης «1» (χαμηλή) ή «2» (μέση), κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου επί της οποίας θα αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους επιβάλλεται η αναγκαιότητα της καύσης, ώστε να λαμβάνονται από τους ίδιους τα προβλεπόμενα προληπτικά και κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυρασφάλειας προς αποφυγή του κινδύνου επέκτασης της πυρκαγιάς. Επιπροσθέτως δε, αποτελεί υποχρέωση των ενδιαφερομένων να ενημερώνονται από την κατά τόπον Π.Υ. από την προηγούμενη ημέρα της καύσης, για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στην περιοχή που θα πραγματοποιηθεί η καύση.

Απαγορεύεται η καύση σιτοκαλαμιών και λοιπών γεωργικών υπολειμμάτων (π.χ. χόρτων, κλαδιών κ.λ.π) από 1η Ιουλίου έως και 15 Οκτωβρίου κάθε έτους. Ομοίως απαγορεύεται, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου η καύση απορριμμάτων τόσο εντός των χώρων υγειονομικής ταφής (Χ.Υ.Τ.Α.), όσο και στους χώρους ανεξέλεγκτης απόθεσης απορριμμάτων.Οι παραβάτες των ανωτέρων διατάξεων διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Οι ιδιοκτήτες ή με οποιοδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται μέσα σε κατοικημένες περιοχές ή κοντά σ’ αυτές και μέχρι απόστασης εκατό μέτρων, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξηρά χόρτα και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εύφλεκτων υλικών(σκουπίδια – απορρίμματα) που βρίσκονται μέσα σ’ αυτά, προς αποτροπή του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Την ίδια υποχρέωση έχουν το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα, Οργανισμοί κ.λ.π., εφ’ όσον είναι κάτοχοι τέτοιων χώρων.

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα της φωτιάς, κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.
Οι παραβάτες αυτής της διάταξης διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα