Αγροτικά

Υπογραφή συμβάσεων γιά πρόγραμμα καπνού

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι ότι έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση έγκρισης των δικαιούχων της 2ης πρόσκλησης της δράσης 2.3 «Σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης στην παραγωγή καπνού». Ως εκ τούτου οι δικαιούχοι που περιλαμβάνονται στον συνημμένο πίνακα πρέπει να προσέλθουν στη ΔΑΟΚ Κιλκίς μέχρι τις 26-11-14 για την υπογραφή συμβάσεων.
Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνεται είτε αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας, είτε από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδιο φορέα (αστυνομία, ΚΕΠ κ.τ.λ.).
Η μη προσέλευση ή η προσέλευση του υποψηφίου προς ένταξη για υπογραφή της σύμβασης μετά την παρέλευση της προθεσμίας, δηλ. μετά την 26-11-14, συνεπάγεται μη ένταξή του στη δράση.
Για τις περιπτώσεις που λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορούν να προσέλθουν εγκαίρως, πρέπει να καταθέσουν εντός της ίδιας προθεσμίας αίτηση – δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσέλευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύεται η ανωτέρα βία και να προσέλθουν στη ΔΑΟΚ να υπογράψουν τη σύμβαση μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία 10-12-14».
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3 , 1ος όροφος , Τηλ. 23413-50121, 122 ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] ή [email protected]

Περισσότερα
Δείτε ακόμα