Γενικά

Τετραγωνικά μέτρα σε ακίνητα διορθώνει ο δήμος του Κιλκίς

Ο δήμος Κιλκίς ενημερώνει τους ιδιοκτήτες ακινήτων, ηλεκτροδοτούμενων ή μη ηλεκτροδοτούμενων, ότι έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές πρόνοιες του Ν.4647/2019 αναφορικά με την υποβολή διορθωμένης δήλωσης τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων χωρίς πρόστιμα και αναδρομικές χρεώσεις.

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν στο τμήμα εσόδων και περιουσίας και να καταθέσουν έως τις 31.3.20 διορθωτική ή αρχική δήλωση με ορθά και ακριβή στοιχεία σε ότι αφορά την επιφάνεια ή και τη χρήση του ακινήτου τους για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών.

Η ρύθμιση ισχύει για κάθε κτίσμα ή οικόπεδο που δεν είναι δηλωμένο, για κάθε ακίνητο που έχει δηλωθεί με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, καθώς και για κάθε ακίνητο στο οποίο έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία της αρχικής δήλωσης (διαφορά στα τ.μ. της επιφάνειας, προσθήκες, τακτοποιήσεις, διακοπή παροχής ενέργειας από την ΔΕΗ ή άλλο πάροχο, αλλαγή ιδιοκτήτη κλπ.).

Σημειώνεται ότι με την υποβολή της διορθωτικής ή αρχικής (εφόσον πρόκειται για αδήλωτο ακίνητο) δήλωσης, δεν θα επιβληθεί κανένα πρόστιμο για μη προηγούμενη υποβολή ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης σε παλαιότερο χρόνο. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων, με βάση τη νέα ρύθμιση, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1.1.20.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται στο δήμο είναι τα εξής:

– αίτηση Τ.Α.Π. (διατίθεται από την υπηρεσία του τμήματος εσόδων και περιουσίας καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στο www.e-kilkis.gr

– φωτοαντίγραφο του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου

– φωτοαντίγραφο του εγγράφου τακτοποίησης αυθαίρετου ή ημιυπαίθριου χώρου (εφόσον υπάρχει)

– φωτοαντίγραφο του εντύπου Ε9 (έντυπο δήλωσης στοιχείων ακινήτων) από το οποίο προκύπτει ο Α.Φ.Μ.

– φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ρεύματος (και οι δύο όψεις του)

– βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από το ΔΕΔΔΗΕ (εφόσον πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο κτίσμα)

– φωτοαντίγραφο της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αδυνατεί να καταθέσει αυτοπροσώπως αίτηση, απαιτείται η προσκόμιση δήλωσης εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής. Τέλος, σε ότι αφορά τις περιπτώσεις συνιδιοκτησίας, μπορεί να καταθέσει ένας εκ των συνιδιοκτητών τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατόπιν εξουσιοδότησης των υπολοίπων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Κιλκίς (ισόγειο δημαρχείου). Τηλ. επικοινωνίας: 23413 52196 Γλυκερία Θεοχαρίδου, 23413 52197 Ναταλία Κοσμίδου, 23413 52198 Χρήστος Καραφουλίδης, 23413 52195 Σωτηρία Φαρφαρατζή.

Η ευνοϊκή ρύθμιση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων υλοποιείται κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2 του άρθρου 51 του Ν.4647/2019 (ΦΕΚ 204/16-12-2019 τεύχος Α΄) ‘’Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των υπουργείων υγείας, εσωτερικών, εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων και άλλες διατάξεις’’.

Αφορά ιδιοκτήτες κτισμάτων ηλεκτροδοτούμενων και μη ή οικοπέδων που δεν έχουν δηλωθεί στον οικείο ΟΤΑ, ιδιοκτήτες που τα έχουν δηλώσει με μικρότερο εμβαδόν από το πραγματικό, όπως διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτηρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς, βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα. Επίσης, σε όσους έχουν κάνει διακοπή ηλεκτροδότησης (κλειστά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα).

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα