Αγροτικά

Δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα νέων γεωργών φοιτητές-σπουδαστές

Δεν είναι επιλέξιμοι ως υποψήφιοι για ένταξη στο καθεστώς νέων γεωργών και δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι ενίσχυσης οι σπουδαστές και φοιτητές από την έναρξη της φοίτησης έως τη συμπλήρωση του αριθμού των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή, σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο των διαχειριστικών αρχών.

Ακόμη, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο, πρώτα θα βλέπουν τη βαθμολογία και ότι περνάνε ως δικαιούχοι νέων γεωργών και μετά θα χρειαστεί να διακόψουν την εργασία τους, ελεύθεροι επαγγελματίες και υποψήφιοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίοι θα υποβάλουν αίτηση στο πρόγραμμα.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις, «Οι υποψήφιοι για ένταξη στο πρόγραμμα νέων γεωργών θα πρέπει να μην απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης και να το αποδεικνύουν, προκειμένου να χαρακτηριστούν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες αγρότες (αρ. 909/61979/27-5-2016 Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για τον χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων ως επαγγελματίες αγρότες»).

Σε κάθε άλλη περίπτωση (π.χ. ελεύθεροι επαγγελματίες, υποψήφιοι που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου κτλ), τα δικαιολογητικά διακοπής προηγούμενης απασχόλησης, θα προσκομίζονται μετά την αξιολόγηση των φακέλων υποψηφιότητας και την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων στον οποίο οι βαθμολογούμενες αιτήσεις κατατάσσονται με φθίνουσα βαθμολογική σειρά και στον οποίο επισημαίνονται οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη και αυτές που δεν επιλέγονται. Οι αξιολογητές θα αξιολογούν την επιλεξιμότητα του υποψηφίου όσον αφορά αυτό το κριτήριο με βάση δήλωσή του ότι θα διακόψει την απασχόλησή του μετά την ανάρτηση του βαθμολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εντός χρονικού διαστήματος που θα οριστεί».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα