Αγροτικά

ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί στο θέμα υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ

Την έγκριση του σχεδίου της σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΓΑ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ.
Σκοπός της σύμβασης συνεργασίας είναι η ανταλλαγή υπηρεσιών και δεδομένων μεταξύ των δύο Οργανισμών με στόχους την παροχή καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών προς τους αγρότες, την εξοικονόμηση πόρων για το δημόσιο, την επίσπευση των διαδικασιών διοικητικών ελέγχων, πληρωμής των ενισχύσεων, εκτίμησης των ζημιών και πληρωμής των αποζημιώσεων. Με την από κοινού χρήση σύγχρονων τεχνικών μέσων οι διοικήσεις των δύο οργανισμών επιδιώκουν να υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη διαφάνεια στις συναλλαγές των αγροτών με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ.

Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι επτά έτη με δυνατότητα αυτόματης ανανέωσης για 2 επιπλέον έτη.
Σύμφωνα με σχετική πρόβλεψη της σύμβασης η ημερομηνία έναρξης υποβολής της ενιαίας δήλωσης εαλλιέργειας – εκτροφής ορίζεται η 15η Μαρτίου εκάστου έτους. Για τις παρακάτω περιπτώσεις μπορεί να δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς να προσέλθουν κατά την περίοδο του Ιανουαρίου – Μαρτίου σε συγκεκριμένες πύλες του ΟΠΕΚΕΠΕ – ανά υποκατάστημα ΕΛΓΑ θα καθοριστεί η αρμόδια πύλη του ΟΠΕΚΕΠΕ – προκειμένου να υποβάλλουν:
-Δηλώσεις καλλιέργειας – εκτροφής για τις περιπτώσεις των δικαιούχων που δεν παρουσιάζουν μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

-Δηλώσεις καλλιέργειας – εκτροφής των αμιγώς μονίμων καλλιεργειών (δενδρώδεις, αμπελώνες κλπ) για τις οποίες όπως είναι ευνόητο, δεν θα υπάρξουν μεταβολές στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
-Δηλώσεις εαλλιέργειας – εκτροφής για το ζωικό κεφάλαιο.
Καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας δήλωσης Καλλιέργειας – εκτροφής ορίζεται η 15η Μαϊου εκάστου έτους.
Καταληκτική ημερομηνία εκπρόθεσμης υποβολής της ενιαίας δήλωσης Καλλιέργειας – εκτροφής με ποινή καθυστέρησης ορίζεται η 9η Ιουνίου εκάστου έτους.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής η ενιαία δήλωση καλλιέργειας – εκτροφής μπορεί να υποστεί τροποποιήσεις από τον παραγωγό, σε εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι τροποποιήσεις αυτές μπορεί να υποβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα