Πολιτική

Είκοσι ένα σήματα ασφάλειας γιά τις παιδικές χαρές του δήμου Κιλκίς

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Η εβδομάδα που διανύσαμε σταδιακά εξελίχθεικε ως η θερμότερη της φετινής χρονιάς και πάρα πολλοί πολίτες της πατρίδας μας ανάμεσά τους και Κιλκισιώτες θα αναζητήσουν το σαββατοκύριακο παραλίες με μπλε σημαία στην χώρα μας γιά να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες θερμοκρασίες που θα αγγίξουν τους 40οC.

Σήματα μπλε σημαίας που σημαδοτούν την ελεγμένη ποιότητα υδάτων και παραλίας και διασφαλίζουν την ποιότηταζωής αυτών που τις επιλέγουν.

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις παιδικές χαρές που λειτουργούν σε γειτονιές, χωριά και πόλεις όλων των δήμων της χώρας μας ή τουλάχιστον θα έπρεπε να συμβαίνει, λαμβάνοντας το πιστοποιημένο σήμα που προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι και οι διατάξεις και τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Και τούτο διότι η προσαρμογή στα σύγχρονα δεδομένα και τους κανόνες ασφαλείας χώρων που χρησιμοποιούν παιδιά ελεγμένα και πιστοποιημένα από τους προβλεπόμενους φορείς σηματοδοτεί με τον πλέον πειστικό και ευαίσθητο τροπο τις προθέσεις όσων έχουν την ευθύνη γιά καλυτέρευση του βιοτικού μας επιπέδου.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΙΛΚΙΣ
Κάτι το οποιο ενστερνίστηκε και η δημοτική αρχή του Κιλκίς και ο δήμαρχος Δημήτρης Σισμανίδης υλοποιώντας τους τελευταίους μήνες μέσω της τεχνικής ηγεσίας του δήμου ένα πλαίσιο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως αυτή καθορίζεται από την υπουργική απόφαση 2892/2009, την νεώτερη τροποποίηση και συμπλήρωση της 27934/2014 και της συμπληρωματικής εγκυκλίου 44/2014, που καθορίζουν τις προϋποθέσεις, τις τεχνικές προδιαγραφές γιά την κατασκευή και την λειτουργία παιδικών χαρών των δήμων και των κοινοτήτων, όπως επίσης τα όργανα και την διαδικασία αδειοδότητης και ελέγχου και συντήρησής των.

σπάθειας ήταν η καταγραφή των υπαρχουσών παιδικών χαρών σε όλη την επικράτεια του δήμου, από την οποία προέκυψε ότι στο Δήμο Κιλκίς λειτουργούσαν περίπου 114 παιδικές χαρές (μεταλλικές ή ξύλινες) στην πόλη του Κιλκίς και σε οικισμούς. Η καταγραφή ταξινομήθηκε με φωτογραφικό υλικό των υπαρχόντων οργάνων και γενικότερα της υφιστάμενης κατάστασης.

Παιδικές χαρές επί πλέον, υπήρχαν και σε αύλειους χώρους σχολείων και παιδικών σταθμών οι οποίες σχεδόν στο σύνολό τους αποτελούνταν από μη πιστοποιημένα όργανα.

Για την αδειοδότηση μίας παιδικής χαράς μία από τις απαραίτητες προϋποθέσεις είναι τα όργανα που θα την απαρτίζουν να μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό .

Για το λόγο αυτό στα σημεία τα οποία υπήρχαν μεταλλικά όργανα που δεν μπορούσαν να πιστοποιηθούν, δρομολογήθηκε να αποξηλωθούν όπως και έγινε στη συνέχεια.Ως ακατάλληλα όργανα ήταν επικίνδυνα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η παιδική χαρά δεν έπρεπε να λειτουργεί.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΙΛΚΙΣ
Ξύλινα όργανα τα οποία είχαν τοποθετηθεί τα τελευταία έτη και μπορούσαν να λάβουν πιστοποιητικό, διατηρήθηκαν και συντηρούνταν έως την κατασκευή των επί πλέον προϋποθέσεων για την αδειοδότηση της παιδικής χαράς στο σύνολό της.

Απαραίτητες προϋποθέσεις σε γενικές γραμμές είναι εκτός των πιστοποιημένων οργάνων, πιστοποιημένα δάπεδα ασφαλείας , περίφραξη του χώρου της παιδικής χαράς, φωτισμός, παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων, πληροφοριακή πινακίδα κ.τ.λ.

Μετά την ολοκλήρωση του φακέλου κάθε παιδικής χαράς με τα απαιτούμενα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο φάκελος ετοιμάζεται και αποστέλεται στην επιτροπή ελέγχου παιδικών χαρών του νομού Κιλκίς.

Ενδεικτικά στο φάκελο περιλαμβάνεται τεχνική έκθεση χωροθέτησης της παιδικής χαράς, σχέδιο διάταξης της παιδικής χαράς , τεύχος καθορισμού των ποιοτικών στοιχείων των υλικών και του εξοπλισμού, πιστοποιητικό συμμόρφωσης διαπιστευμένου φορέα, φωτογραφική τεκμηρίωση του υλοποιηθέντος έργου κ.λ.π.

Η επιτροπή με την έγκρισή της πιστοποιεί την καταλληλότητα κάθε παιδικής χαράς.Κατόπιν η επιτροπή παραγγέλνει το ειδικό σήμα πιστοποίησης καταλληλότητας για τη λειτουργία της παιδικής χαράς από το υπουργείο το οποίο τοποθετεί ο Δήμος Κιλκίς στην πληροφοριακή πινακίδα που υπάρχει σε κάθε παιδική χαρά.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΙΛΚΙΣ
Για την ολοκλήρωση μίας παιδικής χαράς αρχικά κατασκευάζονται μέσω εργολαβίας έργου με ανοικτή δημοπρασία οι υποδομές της παιδικής χαράς (κατασκευή δαπέδου , περίφραξη , φωτισμός ) και στη συνέχεια μέσω προμήθειας γίνεται η τοποθέτηση των δαπέδων ασφαλείας, των οργάνων και του εξοπλισμού σε παγκάκια και καλαθάκια απορριμμάτων.

Τα ποσά τα οποία έχουν διατεθεί , και οι χώροι που έχουν γίνει παρεμβάσεις τα τελευταία έτη για παιδικές χαρές στο Δήμο Κιλκίς είναι τα παρακάτω:

[table]Α/Α, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ/ ΕΡΓΑ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ(€), ΣΥΜΒΑΣΗ (€),
1,Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών έτους 2014, 114000, 114000,
2, Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών έτους 2015, 470000, 470000,
3, Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Κιλκίς (Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015),109998.85, 55013.74,
4, Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Γαλλικού (Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015,) 84000 ,73442.44,
5, Κατασκευή παιδικών χαρών στη Δ.Ε. Πικρολίμνης (Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2015), 74000, 41704.92,
6,Κατασκευή και εξωραισμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς (Τεχνικό πρόγραμμα έτους 2016),392028.17, 926653.5,

,ΣΥΝΟΛΟ, 1244027.02, 754161.11,[/table]

* Προμήθεια οργάνων και εξοπλισμού παιδικών χαρών έτους 2017 250.000 ευρώ

Σήμερα στο Δήμο Κιλκίς υφίστανται 29 παιδικές χαρές όπως αυτές απεικονίζονται στον πίνακα 1 που παρακολουθούνται όσον αφορά τη λειτουργία και τη συντήρησή τους .

Κατασκευή παιδικών χαρών (τεχνικό πρόγραμμα 2017) 150.000 ευρώ
Όσον αφορά τη συντήρηση των παιδικών χαρών μέσω εξωτερικού συνεργάτη ο Δήμος Κιλκίς επιβλέπει τη λειτουργία των παιδικών χαρών ως εξής .

Την 1η εβδομάδα κάθε μήνα γίνεται ο έλεγχος από το εξειδικευμένο συνεργείο για κάθε παιδική χαρά , όπου και κατατίθενται τα αντίστοιχα φύλλα ελέχγου. Άμεσα, η τεχνική υπηρεσία δίνει εντολή αποκατάστασης και οδηγίες όπου απαιτούνται και στην 2η εβδομάδα κάθε μήνα γίνεται η συντήρηση και στη συνέχεια κατατίθενται τα αντίστοιχα φύλλα συντήρησης .

Ταυτόχρονα έχουν ενημερωθεί οι πρόεδροι των οικισμών ώστε σε περίπτωση που αυτοί διαπιστώσουν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ζημιές σε παιδική χαρά να ειδοποιηθεί η τεχνική υπηρεσία και να επιληφθούμε άμεσα.

Επιπλέον των παιδικών χαρών που φαίνονται στον πίνακα 1 θα γίνουν παιδικές χαρές μέσω των ανωτέρω χρηματοδοτήσεων μέχρι το τέλος του 2017 στους παρακάτω οικισμούς.

Μεταλλικό, Μελάνθιο, Π.Γυναικόκαστρο, Ν.Γυναικόκαστρο, Ν.Σάντα, Πεδινό, Δροσάτο, Δοϊράνη, Μ.Στέρνα ,Κορομηλιά, Τέρπυλος, Ευκαρπία, Επτάλοφος, Α. Σούρμενα, Κ. Σούρμενα, Αγ. Παρασκευή.

Κατασκεύασε στην πόλη του Κιλκίς στις Α’ και΄Β’ εργατικές κατοικίες, Φιλιππουπόλεως, Βάρναλη και Ελύτη, Αθηνών,. Υψηλάντου, πρώην skate, πάρκο Γαλήνης,έναντι ΟΑΕΔ, Ειδικό σχολείο και σε 26 οικισμούς.

Επιπλέον έχει προγραμματιστεί μέσω του τεχνικού προγράμματος 2017 η κατασκευή παιδικών χαρών στους παρακάτω οικισμούς.

Αργυρούπολη, Λεβεντοχώρι , Αμάραντα , Ηλιόλουστο, Λιθωτό ,Ανθόφυτο, Κεντρικό και επεμβάσεις στην παιδική χαρά του Λαοδικηνού ώστε να λάβει αδειοδότηση.
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΚΙΛΚΙΣ
Επιστέγασμα αυτής της προσπάθειας ήταν να λάβει ο δήμος του Κιλκίς από το αρμόδιο υπουργείο εσωτερικών τα ειδικά σήματα που χορηγεί γιά παιδικές χαρές γιά 21 περιπτώσεις έναντι των 365 συνολικώς που έχουν χορηγηθεί σε όλη την επικράτεια.

Ενα ποσοστό της τάξεως του 5,48% που είναι δυσανάλογα υψηλό με το μέγεθος του δήμου Κιλκίς και των παιδιών που εξυπηρετεί, αν σκεφτούμε ότι στην πατρίδα μας λειτουργούν 325 δήμοι πολλοί εκ των οποίων έχουν εκατοντάδες χιλιάδες πληθυσμού και αντιστοίχως χιλιάδες εν λειτουργία παιδικές χαρές.

Ομως, σε τέτοιες περιπτώσεις αυτό που έχει ουσιαστική αξία είναι η λειτουργία των παιδικών χαρών να προσφέρει στο 100% ψυχαγωγία με όρους ασφάλειας στα μικρά παιδιά τους χρήστες τους και ευχάριστη παραμονή στους συνόδους των.

Το μέλλον μιάς χώρας είναι τα μικρά παιδιά της και η πιστοποιημένη λειτουργία παιδικών χαρών με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και ψυχαγωγίας αντανακλά την ευθύνη που έχει η εκάστοτε δημτοική αρχή γιά την διασφάλιση αυτού του μέλλοντος με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και κυρίως χωρίς ατυχήματα και απώλειες ζωής, όπως δυστυχώς έχει καταγράψει και το ελληνικό παρελθόν σε τέτοιους χώρους ψυχαγωγίας.

Περισσότερα

Χρήστος Σπίγκος: Οι καιροί ου μενετοί

Η συναρπαστική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, και αργότερα με τη διασταλτική προσθήκη «ΠΣ», θα προσελκύσει το ερευνητικό ενδιαφέρον αρκετών πολιτικών επιστημόνων, […]

Δείτε ακόμα

Για την μπούκλα

Πρόσφατα είχα την τύχη, που αρχικά ήταν χαρά, να παρακολουθήσω την παράσταση «Μπούκλα 99» της Νεφέλης Μεγκ, στον πολύ όμορφο […]