Αγροτικά

Οι δικαιούχοι εξισωτικής αποζημίωσης 2015

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς καλούνται οι αγρότες του νομού, να συμμετάσχουν στα μέτρα 211 και 212 του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2015 του κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του συμβουλίου για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Οι αιτήσεις ενίσχυσης και πληρωμής, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται ταυτόχρονα με την ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2015 είτε μέσω διαδικτύου, είτε μέσω των αρμοδίων φορέων συμπλήρωσης και υποβολής, κατ’ επιλογήν του δικαιούχου. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής καθορίζεται η Παρασκευή 15.5.15.
Το έντυπο της αίτησης ενίσχυσης και πληρωμής είναι διαθέσιμο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr
Δικαιούχοι των μέτρων μπορούν να κριθούν φυσικά πρόσωπα, εφ’ όσον κατά περίπτωσιν πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
Δικαιούχοι (παλαιοί και νέοι):
-Είναι οι γεωργοί που κατοικούν μονίμως σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή οικισμούς των περιοχών παρέμβασης (ορεινές και μειονεκτικές περιοχές). Κατά παρέκκλιση και όσοι κατοικούν μονίμως σε λοιπές περιοχές, εφ’ όσον έχουν την ιδιότητα του μετακινούμενου κτηνοτρόφου στις περιοχές παρέμβασης και μετακινούν τουλάχιστον 5 ΜΜΖ για διάστημα τουλάχιστον πέντε μηνών).
-Είναι ενήλικα άτομα με πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και δεν έχουν αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελματική δραστηριότητα
-Κατέχουν νόμιμα και αξιοποιούν οικογενειακή γεωργική εκμετάλλευση εντός των ορίων των ορεινών ή των μειονεκτικών και με ειδικά προβλήματα περιοχών, μεγέθους ελάχιστης χρησιμοποιούμενης έκτασης δύο εκταρίων, συνυπολογιζόμενης και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στις μειονεκτικές και με ειδικά προβλήματα περιοχές ή στις ορεινές αντίστοιχα.
-Είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΕΕ
-Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος) για να μπορούν να ενταχθούν. Οι δικαιούχοι του μέτρου των νέων γεωργών για την πρώτη τριετία μετά την ένταξή τους, δεν υποχρεούνται να πληρούν την προϋπόθεση του 25% γεωργικού εισοδήματος επί του συνολικού.
-Λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται στις εφαρμοστικές αποφάσεις του προγράμματος.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων www.agrotikianaptixi.gr και του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. www.opekepe.gr

Περισσότερα
Δείτε ακόμα