Οικονομία

Διευκρινίσεις γιά την δράση ενίσχυσης των ΜΜΕ, ζητεί το επιμελητήριο Κιλκίς

Από το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο (ΕΒΕ) Κιλκίς εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

«Οι επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση γιά την δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που
επλήγησαν από τον νέο κορωνοϊό στην Κεντρική Μακεδονία», καλύπτουν την απαίτηση γιά τα πιστοποιητικά του πρωτοδικείου με το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, σύμφωνα με τις συχνές ερωτήσεις απαντήσεις που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του www.kepa-anem.gr (https://kepa-anem.gr/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Egkrish_FAQs.pdf).

Συγκεκριμένα:
ΕΡΩΤΗΣΗ 4. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ αναφέρονται ως απαραίτητα δικαιολογητικά υποβολής το κάτωθι:
– Πιστοποιητικό περί μη κήρυξης σε πτώχευση ή περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή σε εξυγίανση ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών
– Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή θέση σε εξυγίανση ή σε παύση πληρωμών ή σε άλλη διαδικασία συλλογικής ικανοποίησης των πιστωτών.
Η χορήγηση των ανωτέρω εγγράφων μπορεί να γίνεται, κατά περίπτωση, είτε από το Γ.Ε.ΜΗ. είτε από τα κατά τόπους αρμόδια πρωτοδικεία.

Το ΕΒΕ, σε σχέση με τα ανωτέρω, ζητεί διευκρινίσεις για το ποιά δικαιολογητικά απαιτούνται γιά την υποβολή της πρότασης στο εν λόγω πρόγραμμα.

Το γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ καλύπτει την απαίτηση ή απαιτείται προσκομιδή πιστοποιητικών από το πρωτοδικείο;

Απάντηση:
Αποδεκτό για τον έλεγχο είναι το γενικό πιστοποιητικό (μεταβολών) για τις εταιρίες και το γενικό πιστοποιητικό γιά τις ατομικές επιχειρήσεις τα οποία εκδίδονται από το ΓΕΜΗ, χωρίς να απαιτείται προσκομιδή πρόσθετων πιστοποιητικών από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Σε περίπτωση που προσκομισθούν δικαιολογητικά, τα οποία εκδίδονται από το πρωτοδικείο τότε απαιτείται να προσκομιστούν και το πρώτο, δηλαδή πιστοποιητικό που να βεβαιώνει την περί μη κήρυξης σε πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση, περί μη θέσης σε συνδιαλλαγή-εξυγίανση (άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα) και το δεύτερο, δηλαδή πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης δήλωση παύσης πληρωμών, περί μη κατάθεσης αίτησης αναγκαστικής διαχείρισης, περί μη κατάθεσης αίτησης συνδιαλλαγής-εξυγίανσης (άρθρο 99 πτωχευτικού κώδικα)».

Περισσότερα
Δείτε ακόμα