Γενικά

Οι διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ, που θα διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ

Από το υπουργείο εσωτερικών ανακοινώθηκε, ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κοινή υπουργική απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Καθορισμός νέων διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΟΑΕΔ σχετικά με την έκδοση βεβαιώσεων, υποβολής αιτήσεων παροχών και ανανέωση δελτίου ανεργίας που δύνανται να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)». Με την ΚΥΑ αυτή καθορίζονται εκ νέου οι διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ οι οποίες διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ ως εξής:

I. ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ

1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

3. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

5. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΣΕ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ
ΙΙ. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
IIΙ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ – ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΣ ΑΝΕΡΓΩΝ (Άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ1, περίπτωση ΙΙΙ του Ν. 4093/2012 )
2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ) (Άρθρο 2 του Ν. 1545/85)

3. ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΟΧΙΑΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ (παράγραφος 1 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89)

4. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
(παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89)

5. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΤΟΥ
ΟΑΕΔ (παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89)

6. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΞΕΤΙΣΑΝ ΠΟΙΝΗ ΣΤΕΡΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
(παράγραφος 6 του άρθρου 22 του Ν. 1836/89)

7. ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (παράγραφος 6 του άρθρου 22
του Ν. 1836/89)

8. ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
(O.A.E.E., E.T.A.Π – Μ.Μ.Ε.) (Άρθρο 50 του Ν. 4144/2013)

9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Π.Δ. 776/1977)

10.ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ (Άρθρο 142 του Ν.
3655/2008)

Για την διεκπεραίωση των ανωτέρω διοικητικών διαδικασιών μέσω ΚΕΠ απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.
Για την ανανέωση του δελτίου ανεργίας καθώς και για την έκδοση όλων των βεβαιώσεων των επιδοτούμενων ή μη ανέργων, απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία τους.
Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται μέσα σε διάστημα πέντε (5) εργασίμων ημερών πριν ή μετά την προβλεπόμενη και αναφερόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου.

Β) έγγραφα από το οποία προκύπτει ο ΑΦΜ και ο ΑΜΚΑ του δικαιούχου

Γ) Οι διαδικασίες της περ. ΙΙΙ διεκπεραιώνονται σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, η οποία δύναται να υποβάλλεται και μέσω εκπροσώπου ο οποίος φέρει σχετική εξουσιοδότηση, στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ η οποία εκτυπώνεται και στη συνέχεια αποστέλλεται με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στην παρ. 2Γ της ΚΥΑ, στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.
Συναφώς με τα ανωτέρω επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

• • Οι διαδικασίες αρμοδιότητας ΟΑΕΔ οι οποίες δύναται να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι αποκλειστικά αυτές οι οποίες αποτυπώνονται στην ΚΥΑ ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/20/26594/10-8-2015 (ΦΕΚ 1845/Β/2015). Ο ΟΑΕΔ εξακολουθεί να παραμένει η καθύλην αρμόδια υπηρεσία για την εξυπηρέτηση των πολιτών για τις ανωτέρω διαδικασίες και η παραπομπή τους για εξυπηρέτηση αποκλειστικά στα ΚΕΠ συνιστά άρνηση εξυπηρέτησης η οποία διώκεται πειθαρχικά.

• • Για τις διαδικασίες των περιπτώσεων Ι και ΙΙ η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην εκτύπωση της σχετικής βεβαίωσης και ανανέωσης της κάρτας ανεργίας μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΟΑΕΔ. Για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνησης ή σε περίπτωση αμφισβήτησης εκ μέρους του πολίτη της ορθότητας του περιεχομένου της εκάστοτε βεβαίωσης αρμόδια είναι τα οικεία υποκαταστήματα του ΟΑΕΔ.

• • Για τις διαδικασίες της περίπτωσης ΙΙΙ η αρμοδιότητα των ΚΕΠ εξαντλείται στην υποβολή της σχετικής ηλεκτρονικής αίτησης και αποστολής του σχετικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αυτά αποτυπώνονται στην ΚΥΑ, στο οικείο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ. Τα ΚΕΠ δεν έχουν αρμοδιότητα ελέγχου του περιεχομένου των δικαιολογητικών και δεν εμπλέκονται σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική διαδικασία η οποία αφορά στην επεξεργασία των αιτήσεων.

Τέλος επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 της ανωτέρω απόφασης οι διαδικασίες των περιπτώσεων Ι, ΙΙ και η υπό στοιχείο (3) της περίπτωσης ΙΙΙ, ξεκινούν να παρέχονται από τα ΚΕΠ ένα μήνα από τη δημοσίευση της απόφασης, ήτοι στις 28 Σεπτεμβρίου 2015.
Οι λοιπές διαδικασίες της υποπαραγράφου ΙΙΙ ξεκινούν να παρέχονται και από τα ΚΕΠ από 4/1/2016 και στις ειδικότερες περιόδους οι οποίες θα γνωστοποιούνται με σχετικό έγγραφο του ΟΑΕΔ προς την υπηρεσία μας τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος ενημέρωσης και προετοιμασίας των ΚΕΠ για την υποδοχή των αιτήσεων.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γ.Φλωρίδης: Επανέρχεται το αυτεπάγγελτο στη δίωξη στελεχών σε τράπεζες, ΝΠΔΔ και Δημόσιο

Την επαναφορά του αυτεπάγγελτου στη δίωξη των τραπεζικών στελεχών, των στελεχών των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και του Δημοσίου εξήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η διάταξη, […]