Αγροτικά

Η διαδικασία χορήγησης αδειών γιά τις νέες αμπελοφυτεύσεις

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 1012/21063/18-2-2016 θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2016.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, από 1 Μαρτίου έως 15 Απριλίου του 2016.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
(Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.)

• Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες γίνεται το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου εκάστου έτους, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

Οσον αφορά στα κριτήρια προτεραιότητας:

1. Παραγωγοί που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι). Α1) Βαρύτητα κριτηρίου 0,2

Β1) Συντελεστής 10

Βαθμοί = Α1χΒ1.

2. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,
α-βιολογική παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους επί πέντε
τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης-
β-έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για
ολοκληρωμένη διαχείριση στην εκμετάλλευση του) επί πέντε
τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.
-τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω
αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

• Η πιστοποίηση των σημείων (α) και (β) πραγματοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι.

Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους αμπέλια προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.
Α2) Βαρύτητα κριτηρίου 0,1

Β2) Συντελεστής 10

Βαθμοί = Α2χΒ2.

3. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.
-περιοχές σε πλαγιές με μεγάλη κλίση, τουλάχιστον 15 % ή
-περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m
-μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

Α3)Βαρύτητα κριτηρίου 0,2

Β3) Συντελεστής 10

Βαθμοί = Α3χΒ3.

4. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

-εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) από τα
οποία τα αμπέλια είναι μέχρι 20 στρ (Β4.1) συντελεστής 10)

-εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) από τα
οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 50 στρ. (Β4.2) (συντελεστής 7)

-εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 50-150 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκτασεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ανεξάρτητα από το μέγεθος. (Β4.3) (συντελεστής 5)

Α4) Βαρύτητα κριτηρίου 0,4

Βαθμοί = Α4χΒ4.

5. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

-Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών
δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια (παράνομα),

Α5) Βαρύτητα κριτηρίου 0,1

Β5) Συντελεστής 10

Βαθμοί = Α5χΒ5.

Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά και με την εφαρμογή του τύπου.

Συνολική βαθμοί = Α1χΒ1+Α2χΒ2+Α3χΒ3+Α4χΒ4+Α5χΒ5

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται

Α. Τμ. Φ.& Ζ. Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος
Βασίλης Ιωαννίδης ,Οικονόμου Χρήστος τηλ. 23413-50149 // 23413-50202.

Β. Γ.Γ.Α Γουμένισσας Τρύφωνας Σιάλδας τηλ.2343041878

Γ. Γ.Γ.Α Πολυκάστρου Αλεξάνδρα Γρηγοριάδου, Μαρία Κελεσιδου τηλ.2343023923, Γεώργιος Μπάρμπας τηλ.2343022250

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Απόστολου Τζιτζικώστα με τον Παναγιώτη Γουδαμάνη στην λαϊκή αγορά του Κιλκίς