Γενικά

Δέκα εννέα θέσεις εργασίας «οκταμηνιτών» στο δήμο Κιλκίς

Στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, δέκα εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του τμήματος καθαριότητας, προχωρά ο δήμος Κιλκίς.

Πιο συγκεκριμένα θα προσληφθούν:

τρεις ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρων και δέκα έξι ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αμπέλων 4 (Β’ Εργατικές κατοικίες), Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, απευθύνοντάς την στο τμήμα διοικητικής μέριμνας υπόψιν κ. Δαμιανού Αντωνιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 23410 75234 και 23410 75235).

Περισσότερα

Νέα σύσταση δήμου στους υπόχρεους για τον καθαρισμό και την αποψίλωση ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων

Ο δήμος Κιλκίς υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές και υπομισθωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός […]

Δείτε ακόμα

Φωτοσχόλιο

Συνάντηση Σ.Παραστατίδη με τον δήμαρχο Κιλκίς Δ.Κυριακίδη