Αγροτικά

Οι δέκα βασικές μεταρρυθμίσεις στα νομικά κείμενα της ΚΑΠ

Ξεχωριστό Εθνικό Απόθεµα ανά περιφέρεια ενισχύσεων, παροχή στήριξης µε βάση το ζωικό κεφάλαιο και όχι µόνο την έκταση στον Α’ Πυλώνα και η πρόβλεψη για κατ’ αποκοπή ενίσχυση των µικρών εκµεταλλεύσεων µέχρι 100.000 ευρώ, προβλέπουν οι αλλαγές στα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ µετά την διαπραγµάτευση ενός έτους.

Τα αναθεωρηµένα κείµενα που παρουσιάστηκαν στα µέσα ∆εκεµβρίου στους υπουργούς Γεωργίας παράλληλα «κλειδώνουν» τη συνδεδεµένη ενίσχυση στο 13% (συν 2% για πρωτεϊνούχες ζωοτροφές), ενώ καθιστούν προαιρετικό το καθεστώς της συµπληρωµατικής ενίσχυσης για τα κράτη-µέλη. Αναλυτικότερα οι δέκα σηµαντικότερες αλλαγές στα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ αναφέρουν τα εξής:

 

 

1. Εθνικό Απόθεμα ανά περιφέρεια ενίσχυσης

 

Άρθρο 22, Απόθεµα για δικαιώµατα ενίσχυσης

α)Κάθε κράτος µέλος που αποφασίζει να χορηγήσει τη βασική εισοδηµατική στήριξη βάσει των δικαιωµάτων ενίσχυσης διαχειρίζεται εθνικό απόθεµα.

 

β)Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, όταν τα κράτη-µέλη αποφασίζουν να διαφοροποιήσουν τη βασική στήριξη εισοδήµατος σύµφωνα µε το άρθρο 18 παράγραφος 2, µπορούν να αποφασίσουν να διαθέτουν αποθεµατικό για κάθε οµάδα περιοχών που αναφέρονται σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο. […]

 

γ)Τα κράτη µέλη µπορούν να θεσπίζουν συµπληρωµατικούς κανόνες για τη χρήση του αποθεµατικού και τις περιπτώσεις που θα οδηγούσαν στην ανασύστασή του.

 

Όταν το απόθεµα συµπληρώνεται µε γραµµική µείωση της αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης, η εν λόγω γραµµική µείωση εφαρµόζεται σε όλα τα δικαιώµατα ενίσχυσης σε εθνικό επίπεδο ή, όταν τα κράτη µέλη εφαρµόζουν την παρέκκλιση που προβλέπεται στην παράγραφο 2, στο επίπεδο της σχετικής οµάδας εδαφών αναφέρονται στο άρθρο 18 παράγραφος 2.

 

 

2. Ενίσχυση Nέων με περιορισμούς

 

Άρθρο 27, Συµπληρωµατική στήριξη του εισοδήµατος των νέων γεωργών

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να προβλέπουν συµπληρωµατική στήριξη εισοδήµατος για τους νέους γεωργούς, υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ. […]

 

Η συµπληρωµατική εισοδηµατική στήριξη για τους νέους γεωργούς λαµβάνει τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο ή κατ ‘αποκοπή ποσό. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να χορηγήσουν την ενίσχυση βάσει του παρόντος άρθρου µόνο σε ένα µέγιστο αριθµό εκταρίων ανά νεαρό αγρότη.

 

 

3. Επιστρέφει το «14χίλιαρο»

 

Άρθρο 69, Εγκατάσταση νέων γεωργών, εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη µικρών γεωργικών εκµεταλλεύσεων

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών και την εκκίνηση αγροτικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη µικρών εκµεταλλεύσεων υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ.

 

Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό µορφή κατ ‘αποκοπήν ποσών ή χρηµατοπιστωτικών µέσων ή συνδυασµού και των δύο. Η στήριξη περιορίζεται στο ανώτατο ποσό ενίσχυσης ύψους 100 000 ευρώ και µπορεί να διαφοροποιηθεί σύµφωνα µε αντικειµενικά κριτήρια.

 

 

4. Κατ’ αποκοπή ποσό για τους μικρούς

 

Άρθρο 25, Πληρωµή

 

για τους µικρούς αγρότες

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν ενισχύσεις στους µικρούς γεωργούς, όπως ορίζονται από τα κράτη µέλη, κατ ‘αποκοπήν ποσό ή ποσό ανά εκτάριο, εντός των ορίων των εκταρίων που καθορίζονται από τα κράτη µέλη, αντικαθιστώντας τις άµεσες πληρωµές.

 

Τα κράτη µέλη σχεδιάζουν την αντίστοιχη παρέµβαση στο στρατηγικό σχέδιο της ΚΓΠ ως προαιρετική για τους γεωργούς. Τα κράτη µέλη µπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν διαφορετικά κατ ‘αποκοπή ποσά ή ποσά ανά εκτάριο που συνδέονται µε διαφορετικά κατώφλια έκτασης.

 

 

5. Επιδότηση ανά μονάδα ζώου

 

Άρθρο 28, Σχέδια για το κλίµα

 

και το περιβάλλον

 

Η στήριξη για ένα συγκεκριµένο οικολογικό σχήµα λαµβάνει τη µορφή ετήσιας πληρωµής για όλα τα επιλέξιµα εκτάρια ή για τα επιλέξιµα εκτάρια που καλύπτονται από τα οικοσυστήµατα. Χορηγούνται είτε:

 

α) συµπληρωµατικές πληρωµές για τη στήριξη του βασικού εισοδήµατος ή

 

β) πληρωµές που αποζηµιώνουν τους γεωργούς ή τις οµάδες γεωργών για το σύνολο ή µέρος των πρόσθετων δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν και για το διαφυγόν εισόδηµα ως αποτέλεσµα των δεσµεύσεων. Οι πληρωµές που χορηγούνται σύµφωνα µε το στοιχείο β) η παράγραφος αυτή µπορεί επίσης να λάβει τη µορφή ετήσιας πληρωµής για τις µονάδες ζωικού κεφαλαίου που καλύπτονται από τα οικολογικά συστήµατα και µπορεί να καλύπτει τα έξοδα συναλλαγής.

 

 

6. Ευελιξία στο πριμ μεταβιβάσεων

 

Άρθρο 71, Συνεργασία

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη για τη συνεργασία υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο:

 

Σε περίπτωση συνεργασίας στο πλαίσιο της κληρονοµικής διαδοχής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη µόνο στους γεωργούς που έχουν συµπληρώσει την ηλικία συνταξιοδότησης ή στους γεωργούς που θα φθάσουν την ηλικία αυτή µέχρι το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου, όπως καθορίζεται από το κράτος µέλος σύµφωνα µε την εθνική του νοµοθεσία

 

 

7. Προαιρετική η συμπληρωματική ενίσχυση

 

Άρθρο 26, Συµπληρωµατική στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος

για την αειφορία

 

Τα κράτη µπορούν να προβλέψουν συµπληρωµατική στήριξη του αναδιανεµητικού εισοδήµατος για την αειφορία («στήριξη αναδιανεµητικού εισοδήµατος») όπως ορίζονται στα στρατηγικά σχέδια της ΚΓΠ.

Τα κράτη που εφαρµόζουν την αναδιανοµή εισοδηµατικής στήριξης εξασφαλίζουν την ανακατανοµή των άµεσων ενισχύσεων από τις µεγαλύτερες σε µικρότερες ή µεσαίες εκµεταλλεύσεις, προβλέποντας αναδιάρθρωση του εισοδήµατος µε τη µορφή ετήσιας αποσυνδεδεµένης ενίσχυσης ανά επιλέξιµο εκτάριο στο γεωργό.

 

Τα κράτη µέλη που εφαρµόζουν την αναδιανεµητική στήριξη εισοδήµατος καθορίζουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, ένα ποσό ανά εκτάριο και ανώτατο αριθµό εκταρίων ανά γεωργό.

 

 

8. Στο 13% οι συνδεδεμένες

 

Άρθρο 86, Ελάχιστη και µέγιστη χρηµατοδότηση

 

Οι ενδεικτικές χρηµατοδοτικές χορηγήσεις για τις παρεµβάσεις στήριξης συνδεδεµένων εισοδηµάτων περιορίζονται σε 13% κατ ‘ανώτατο όριο των ποσών.

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη µέλη που χρησιµοποιούν, για την εθελοντική συνδεδεµένη στήριξη, περισσότερο από 13% του ετήσιου εθνικού ανώτατου ορίου, µπορούν να αποφασήσουν να χρησιµοποιήσουν ποσοστό µεγαλύτερο. Το ποσοστό που προκύπτει δεν υπερβαίνει το ποσοστό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για την εκούσια συνδεδεµένη στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 2018.

 

Το ποσοστό που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο µπορεί να αυξηθεί κατά µέγιστο όριο 2 ποσοστιαίες µονάδες, υπό τον όρο ότι το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που υπερβαίνει το 13% κατανέµεται για την ενίσχυση για πρωτεϊνούχες καλλιέργειες δυνάµει του τίτλου ΙΙΙ κεφάλαιο ΙΙ τµήµα 3 τµήµα 3 του τµήµατος 3 .

 

Το ποσό που περιλαµβάνεται στο εγκεκριµένο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που προκύπτει από την εφαρµογή του πρώτου, δεύτερου και τρίτου εδαφίου δεν µπορεί να υπερβεί. Κατά παρέκκλιση του πρώτου και του δεύτερου εδαφίου, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να χρησιµοποιήσουν έως και 3 εκατοµµύρια ευρώ ετησίως για τη χρηµατοδότηση της στήριξης συνδεδεµένης ενίσχυσης.

 

 

9. Ομαδικές δράσεις αγροπεριβαλλοντικών

 

Άρθρο 65, ∆εσµεύσεις για το περιβάλλον, το κλίµα και άλλες διαχειριστικές δεσµεύσεις

 

Τα κράτη µέλη συµπεριλαµβάνουν τις δεσµεύσεις για το γεωργοπεριβάλλον και το κλίµα στις παρεµβάσεις στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ και ενδέχεται να περιλαµβάνουν και άλλες δεσµεύσεις διαχείρισης. […]

Τα κράτη µέλη καθορίζουν τις πληρωµές που πρέπει να πραγµατοποιηθούν µε βάση τις πρόσθετες δαπάνες και τα διαφυγόντα εισοδήµατα που προκύπτουν από τις δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί, λαµβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί. Οι πληρωµές αυτές χορηγούνται ετησίως και µπορούν επίσης να καλύπτουν το κόστος συναλλαγής. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν στήριξη ως κατ ‘αποκοπή ή ως εφάπαξ πληρωµή ανά µονάδα. […]

 

Όταν η στήριξη βάσει του άρθρου χορηγείται σε δεσµεύσεις γεωργοπεριβαλλοντικού κλίµατος, δεσµεύσεις για τη µετατροπή ή τη διατήρηση πρακτικών και µεθόδων βιολογικής γεωργίας, όπως ορίζονται στον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 834/2007, και των δασικών περιβαλλοντικών και κλιµατικών υπηρεσιών, πληρωµή ανά εκτάριο. Σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις ή για άλλες δεσµεύσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να εφαρµόζουν άλλες µονάδες από τα εκτάρια.

 

 

 

  1. Επανασχεδιασμός περιοχών εξισωτικής

 

Άρθρο 66, Φυσικοί ή άλλοι περιορισµοί ανά περιοχή

 

Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν πληρωµές για φυσικούς ή άλλους περιορισµούς ανά περιοχή υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν άρθρο και όπως καθορίζονται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν στην επίτευξη ενός ή περισσοτέρων από τους ειδικούς στόχους που καθορίζονται στο άρθρο 6.

Οι πληρωµές αυτές χορηγούνται στους γεωργούς για τις περιοχές που ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013

 

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, σε δεόντως αιτιολογηµένες περιπτώσεις, τα κράτη µέλη µπορούν να επανασχεδιάσουν τις περιοχές που υπόκεινται σε φυσικούς περιορισµούς ή άλλους περιορισµούς ανά περιοχή, σύµφωνα µε τους όρους που προβλέπονται στο άρθρο 32 του κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1305/2013.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

ΛΑΝΑΡΑΔΕΣ ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

(Στον υπέροχο φίλο μου Γιάννη Σαββόπουλο) Λαναράς ή λαναριτζής ήταν ο τεχνίτης που επεξεργαζόταν το προερχόμενο από το κούρεμα των […]

Απεδείχθη, ότι… χρειάζονται

Συγκαταλέγεται στα θέματα, στα οποία η στήλη κατά καιρούς αναφέρεται με αρνητικό σχολιασμό, καθώς από τότε, που ανέκυψε, συνεχίζει να […]