Αγροτικά

Yποβολή αιτήσεων γιά ποσοστώσεις αγελαδινού γάλακτος

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι έχει εκδοθεί το υπ’αριθμ. 3395/17-12-2014 ΦΕΚ (τεύχος Β’) που αφορά στην κατανομή ποσοστώσεων αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα για το γαλακτοκομικό έτος 2014−15.

Πιο συγκεκριμένα, εν δυνάμει δικαιούχοι της εν λόγω κατανομής είναι:
-Γεωργοί που υπέβαλαν κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος και έως 31.12.14 αίτημα ένταξης σε τυχόν επενδυτικά ή αναπτυξιακά προγράμματα, εφ’ όσον καλύπτουν τις λοιπές προϋποθέσεις ένταξης στο σχετικό πρόγραμμα. Στα σχετικά επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να προβλέπεται δραστηριότητα παραγωγής τουλάχιστον 70 τόννων αγελαδινού γάλακτος ανά γαλακτοκομικό έτος.

Στους παραπάνω δικαιούχους κατανέμεται κατ’ αρχάς ατομική ποσότητα αναφοράς μέχρι 100% της αιτούμενης από αυτούς ποσότητας που σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει την προβλεπόμενη ποσότητα στο επενδυτικό τους σχέδιο κατά την ολοκλήρωσή του. Για τον υπολογισμό των προβλεπόμενων στο επενδυτικό σχέδιο ποσοτήτων παραγομένου γάλακτος λαμβάνεται υπ’ όψιν απόδοση μέχρι επτά τόννων περίπου ανά αγελάδα ετησίως. Σε κάθε περίπτωση λαμβάνεται υπ’ όψιν τυχόν ποσόστωση που κατέχει ο αιτών.

– Γεωργοί, νεοεισερχόμενοι (όσοι δηλαδή εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των νέων γεωργών το 2014 (Προκήρυξη Β’ ΚΥΑ 704/2008) στον τομέα της γαλακτοπαραγωγής, που δεν υπάγονται στην ανωτέρω κατηγορία (α), μετά από πιστοποίηση από τον ΕΛΓΟΔ ύπαρξης της εκμετάλλευσής τους και εφόσον αυτή δεν προέρχεται από διαχωρισμό κοινής εκμετάλλευσης
Προκειμένου να χορηγηθεί ατομική ποσότητα αναφοράς στις παραπάνω κατηγορίες εν δυνάμει δικαιούχων οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση − δήλωση. Οι αιτήσεις συνοδεύονται, κατά περίπτωσιν, με βεβαίωση της αρμόδιας για την αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου αρχής σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ.

Τα έντυπα αυτά μπορούν να τα προμηθεύονται από την δημόσια υπηρεσία όπου θα υποβάλουν την αίτηση. Οι αιτήσεις των δικαιούχων υποβάλονται προς τον ΕΛΓΟΔ (Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό «Δήμητρα», Κηφισίας 33, ΤΚ 54248, Θεσσαλονίκη)) μέχρι την Παρασκευή 16.1.15, είτε κατ’ ευθείαν, είτε μέσω των περιφερειακών υπηρεσιών εποπτείας γάλακτος του ΕΛΓΟΔ, είτε μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων και λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από την αρχή στην οποία κατατίθενται. Εφόσον υπάρξει αντικειμενική δυσκολία για την τήρηση της παραπάνω προθεσμίας η διεύθυνση ζωικής παραγωγής & ΑΠΑ μπορεί με έγγραφό της να την παρατείνει.

Όροι-Προϋποθέσεις

Δεν είναι δικαιούχοι της παρούσας κατανομής οι παραγωγοί οι οποίοι κατά τα γαλακτοκομικά έτη 2012−13 ή και 2013−14 ή και στην τρέχουσα περίοδο προέβησαν σε μεταβίβαση μέρους ή όλης της ατομικής τους ποσόστωσης και δεν την έχουν ανακτήσει μέχρι την υποβολή αίτησης για χορήγηση ποσόστωσης βάσει της παρούσας.
Δεν χορηγείται ποσόστωση αγελαδινού γάλακτος από το εθνικό απόθεμα στους δηλούντες ανακριβή στοιχεία στην σχετική αίτηση χορήγησης και τυχόν χορηγηθείσα ποσότητα σε αυτούς επιστρέφεται χωρίς αντιστάθμιση στο εθνικό απόθεμα.

Μετά το πέρας της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει σε διοικητικό έλεγχο των αιτήσεων ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων όσον αφορά ιδίως την κατοχή ατομικής ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος, την ύπαρξη Μητρώου εκμετάλλευσης, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά κ.λπ. Με την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των στοιχείων όπως παραπάνω, στέλνονται συγκεντρωτικοί πίνακες στην διεύθυνση ζωικής παραγωγής και ΑΠΑ η οποία εισηγείται την έκδοση υπουργικής απόφασης κατανομής. Στην συνέχεια ο ΕΛΓΟΔ προβαίνει στην υλοποίηση της παραπάνω απόφασης σε συνεργασία με τις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και συντάσσει καταστάσεις δικαιούχων.

Οι καταστάσεις των δικαιούχων αναρτώνται με την συνήθη διαδικασία ανάρτησης στα γραφεία του ΕΛΓΟΔ και στις διευθύνσεις αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων επί δέκα ημέρες, περίοδο κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης. Οι ενστάσεις θα αφορούν μόνο σε τυχόν λάθη ή παραλείψεις για παραγωγούς που ανήκουν στην κατηγορία δικαιούχων για την οποία προβλέπεται χορήγηση ατομικής ποσόστωσης βάσει της παρούσας απόφασης.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω των διευθύνσεων αγροτικής ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων, εξετάζονται από τον ΕΛΓΟΔ σε συνεργασία με τη διεύθυνση ζωικής παραγωγής και ΑΠΑ και τα αποτελέσματα αναρτώνται επί μία (1) εβδομάδα στους παραπάνω τόπους ανάρτησης.

Οι περιπτώσεις ανωτέρας βίας και οι εξαιρετικές περιστάσεις δεόντως αιτιολογημένες υποβάλλονται στον ΕΛΓΟΔ μέσω της οικείας διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης μαζί με τα σχετικά παραστατικά και ενδεχόμενες παρατηρήσεις και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΓΟΔ. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατανομής ο ΕΛΓΟΔ ενημερώνει σχετικά τους δικαιούχους με ταυτόχρονη κοινοποίηση στην διεύθυνση ζωικής παραγωγής και ΑΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής Κιλκίς, (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, στα τηλ. 2341350121,-122,-119,-162, 340).

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Σωματείο εργαζομένων νοσοκομείου Κιλκίς: «Εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με τρεις θανάτους»

Το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου εργαζομένων του γενικού νοσοκομείου Κιλκίς καταγγέλλει εσωτερική διασπορά Covid-19 σε ασθενείς της Παθολογικής κλινικής με […]