Αγροτικά

Απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ακοινώνετε ότι εκδόθηκε ο Ν. 4711/2020 (ΦΕΚ 145/Α/29-07-2020) περί «Απλούστευσης πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων και άλλες διατάξεις» το άρθρο 4 του οποίου αφορά στην απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με αυτό, μετά το άρθρο 101 του Ν. 4442/2016 προστίθεται κεφάλαιο ΙΗ΄ «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Κτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων» το άρθρο 106 του οποίου αφορά στην «τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4056/2012 – Πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Στις μεταβατικές διατάξεις δίδεται προθεσμία, στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες λειτουργούν χωρίς άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4711/2020, έως τις 31/12/2022 να λάβουν υποχρεωτικά έγκριση ίδρυσης και έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυσης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ.

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μπορούν να λάβουν έγκριση λειτουργίας ή να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α, 6Β και 6Γ αφού πρώτα καταβληθεί οποιοδήποτε χρηματικό πρόστιμο τους έχει επιβληθεί.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα