Γενικά

Αιτήσεις για άδεια απόσταξης στέμφυλων για τσίπουρο έτους 2020

Στο πλαίσιο έναρξης της αποστακτικής περιόδου από 1η Οκτωβρίου έως και 31 Νοεμβρίου 2020, ο δήμος Κιλκίς καλεί τους αμπελοκαλλιεργητές που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά του όρια, διαθέτουν έως ένα στρέμμα οινοποιήσιμου αμπελιού και επιθυμούν τη χορήγηση βεβαίωσης αμπελοπαραγωγού για την έκδοση απόσταξης στέμφυλων για παραγωγή τσίπουρου, να υποβάλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία (Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης -Τμήμα Φυτικής Παραγωγής). Για την έκδοση της άδειας οι ενδιαφερόμενοι αμπελοπαραγωγοί πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα:

– Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση (δίδεται από την υπηρεσία)

– αποδεικτικό για την ύπαρξη αμπελιού όπως αντίγραφο αμπελουργικού μητρώου ή αντίγραφο δήλωσης ΟΣΔΕ ή Ε9 ή οποιαδήποτε άλλο έγγραφο που πιστοποιεί την ύπαρξη αμπελιού.

– αστυνομική ταυτότητα και ΑΦΜ

– δημοτική ενημερότητα

Για την υποβολή της αίτησης είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του ενδιαφερόμενου ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, απαιτείται εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Τμήμα Φυτικής Παραγωγής (τηλέφωνα: 2341352231, 2341352230) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα