Αγροτικά

Αυξημένη φέτος η ειδική ενίσχυση γιά το βαμβάκι

Αυξηµένη ειδική ενίσχυση για το βαµβάκι που µπορεί να φθάσει και τα 17 ευρώ το στρέµµα υψηλότερα σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή, υπολογίζεται να λάβουν φέτος οι Έλληνες βαµβακοκαλλιεργητές. Όπως επισημαίνει σε αναλυτικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Agrenda, αν η καλλιέργεια δεν ξεπεράσει τα 2.250.000 στρέµµατα, η συνδεδεµένη µπορεί να φθάσει τα 85 ευρώ το στρέµµα, από 68 ευρώ το 2014.
Σύµφωνα µε σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ορίζει τις λεπτοµέρειες εφαρµογής στα καθεστώτα των συνδεδεµένων ενισχύσεων, η ειδική ενίσχυση βάµβακος για το 2015 θα ήταν 74,9 ευρώ το στρέµµα αν η έκταση έφθανε τα 2.500.000 στρέµµατα.

Βέβαια, θα προηγηθεί η απαραίτητη επεξεργασία από τις υπηρεσίες, ενώ µετά το κλείσιµο του ηλεκτρονικού συστήµατος στις 31.01.2016, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αντλήσει τα καταχωρηθέντα στοιχεία παραδόσεων σύσπορου βαµβακιού όπως καταγράφονται από τις εκκοκκιστικές επιχειρήσεις και θα διενεργήσει τους προβλεπόµενους έλεγχους επαλήθευσης των όρων επιλεξιµότητας.

Υπενθυμίζεται, ότι γιά το 2014 οπότε το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και η κυβέρνηση προσπάθησε να «χωρέσει» µε τη σχετική της απόφαση ολοένα και περισσότερους δικαιούχους, η ειδική ενίσχυση δεν ξεπέρασε τα 68 ευρώ το στρέµµα, καθότι κατεγράφη αύξηση των καλλιεργούµενων επιφανειών κατά 330.000, ήτοι 2.730.000 στρέµµατα.
Ειδικότερα, τώρα, όπως αναφέρεται στην ερµηνευτική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, «σύµφωνα µε το άρθρο 58 του κανονισµού (ΕΚ) 1307/2013 του Συµβουλίου, το ποσό της ειδικής ενίσχυσης καθορίζεται σε 749,38 €/εκτάριο για βασική έκταση 250.000 εκταρίων. Σε περίπτωση υπέρβασης της βασικής έκτασης το ποσό της ειδικής ενίσχυσης µειώνεται κατ’ αναλογία της υπέρβασης. Για τον έλεγχο της τήρησης των όρων χορήγησης της ειδικής ενίσχυσης λαµβάνεται υπόψη και η ελάχιστη απόδοση των 1,4 τόνων ανά εκτάριο (140 κιλών ανά στρέµµα).
Η ελάχιστη απόδοση µπορεί να µειωθεί εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας και αυτές επιβεβαιωθούν από τους αρµόδιους φορείς.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παραδοθείσα από τον παραγωγό ποσότητα δεν καλύπτει την ποσότητα που αντιστοιχεί στην ελάχιστη απόδοση της σχετικής ζώνης, δεν χορηγείται στον παραγωγό η ειδική ενίσχυση.

Σε περίπτωση που η απόδοση µιας εκκοκκιστικής επιχείρησης σε εκκοκκισµένο βαµβάκι είναι µικρότερη του 32%, και εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, η συνολική ποσότητα σύσπορου βαµβακιού που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση δεν λαµβάνεται υπόψη στο διασταυρωτικό έλεγχο που διεξάγεται (σύµφωνα µε το στοιχείο 2 της παρούσας παραγράφου), για την κάλυψη της ελάχιστης παραγωγής και δεν χορηγείται στους παραγωγούς η συνδεδεµένη ενίσχυση που αντιστοιχεί στην έκταση από την οποία παράχθηκε το σύσπορο βαµβάκι που παραδόθηκε στην εκκοκκιστική επιχείρηση. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ µε κάθε πρόσφορο µέσο ενηµερώνει τους παραγωγούς για τις επιχειρήσεις που βρίσκονται στο όριο του 32%».

Ηλεκτρονικώς το τιµολόγιο
Από το πρωτότυπο «τιµολόγιο αγοράς» ή «τιµολόγιο αγοράς-δελτίο αποστολής» που επισυνάπτεται σε ηλεκτρονική µορφή στην αίτηση ΟΣ∆Ε του 2015, καθώς επίσης και από τις πρωτότυπες καρτέλες σπόρου, οι οποίες υποβάλλονται, στα αρµόδια περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτουν η συνολική ποσότητα καθώς και η ποικιλία και η κατηγορία του σπόρου που χρησιµοποίησε ο γεωργός.

Δεκτές φωτοτυπίες τιμολογίων γιά σπόρους
Να προσκοµίσει γνήσια ευκρινή αντίγραφα αυτών, από τα αντίστοιχα στελέχη του προµηθευτή πιστοποιηµένου σπόρου, σφραγισµένα και υπογεγραµµένα από τον εκδότη για την ακρίβεια των στοιχείων, µπορεί ο παραγωγός σε περίπτωση απώλειας του πρωτότυπου «τιµολογίου αγοράς» ή «τιµολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής», έγγραφα τα οποία είναι απαραίτητα για την είσπραξη της συνδεδεµένης.

Εξάλλου, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η σπορά των επιλέξιµων εκτάσεων βαµβακιού πραγµατοποιείται αποκλειστικά και µόνο µε χρήση πιστοποιηµένου σπόρου, που αποδεικνύεται µε την προσκόµιση πρωτότυπου «τιµολογίου αγοράς» ή «τιµολογίου αγοράς-δελτίου αποστολής» και καρτέλας σπόρου.

Τα στοιχεία των ετικετών και των «τιµολογίων αγοράς» ή «τιµολογίων αγοράς-δελτίων αποστολής» (σποροµερίδες, ποικιλίες κ.λπ.) πρέπει να είναι ίδια. Όταν όµως δεν συµφωνεί η ποσότητα πιστοποιηµένου σπόρου που αναφέρεται στις ετικέτες µε εκείνη των τιµολογίων/δελτίων αποστολής, λαµβάνεται υπόψη η µικρότερη.

Οι παραγωγοί πρέπει να προσέξουν πως η ελάχιστη απαιτούµενη ποσότητα πιστοποιηµένων σπόρων σποράς για την καλλιεργητική περίοδο 2015, καθορίστηκε σε 1,6 κιλά ανά στρέµµα στην περίπτωση καλλιέργειας ποικιλιών βαµβακιού ή 1,3 κιλά ανά στρέµµα στην περίπτωση καλλιέργειας υβριδίων βαµβακιού και σε κάθε περίπτωση πρέπει να εξασφαλίζει ελάχιστη πυκνότητα 10.0000 ή 8.500 φυτών ανά στρέµµα αντίστοιχα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Πνεύμα διεκδίκησης

Τα τελευταία χρόνια ακολουθούν ανοδική πορεία οι δείκτες απήχησης, συμμετοχής, διοργανωτικής επάρκειας και αγωνιστικής επιτυχίας όλοι οι αγώνες ορεινού δρόμου […]

Θα συνεχισθεί και αλλού

Ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων εκλογών στην Ολλανδία ήταν το υπερσυντηρητικό κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς με την ομοϊδεάτισσα του Μαρίν […]