Γενικά

Εξήντα οκτώ προσλήψεις στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινωνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εξήντα οκτώ (68) ατόμων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών, λόγω εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊου COVID-19, σε υπηρεσίες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα ως εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

16 ΠΕ Ψυχολόγων

16 ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/ Κοινωνικών Λειτουργών

16 ΤΕ Νοσηλευτών/τριών και εν ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών/τριών

4 ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας/Υγειονολόγων

16 ΔΕ Οδηγών

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ(e-mail) ΑΝΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ/ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση :[email protected] Για τις θέσεις: α) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΚΜ και β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΝΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : dioikisi @ Kilkis. pkm. gov. gr, [email protected] Για τις θέσεις της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να επισυνάψουν :
1.Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους ή κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου τους όπου θα αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
2.Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
3.Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή οδήγησης, κατά περίπτωση
4. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι πληρούν τα απαιτούμενα γενικά προσόντα, όπως ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση και δεν έχουν κώλυμα πρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.35282007 (Υπαλληλικός Κώδικας) Κάθε υποψήφιος μπορεί να σημειώσει στην αίτησή του μια ή και περισσότερες ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας, εφόσον κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων είναι τέσσερις (4) ημέρες και αρχίζει από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας Ανακοίνωσης στις διευθύνσεις δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της μητροπολιτικής ενότητας Θεσσαλονίκης και όλων των περιφερειακών ενοτήτων της ΠΚΜ , στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ : [email protected] στη διαδρομή Ενημέρωση-Προκηρύξεις και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ήτοι : από 31-3-2020 έως 3-4-2020 και ώρα 15.00΄.

Για κάθε ανάρτηση θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό Ανάρτησης. Αιτήσεις που θα αποσταλούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη. Για πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ : 2313330840, 2313330807, 2313319253.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Στην αγορά η Ρένα Δούρου

Το μέλος του πολιτικού συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην περιφερειάρχης Αττικής Ρένα Δούρου, στο […]