Πολιτική

«45άρια»: Το πόρισμα «καίει» τον Μπαλάσκα!

Άσχημη τροπή παίρνει γιά τον πρώην νομάρχη και εν αργία δήμαρχο Κιλκίς Ευάγγελο Μπαλάσκα και για έξι αιρετά στελέχη και δέκα διοικητικούς υπαλλήλους της πρώην νομαρχιακής αυτοδιοίκησης Κιλκίς η υπόθεση της κατ’ ευθείαν αναθέσεων έργων κόστους 45.000 ευρώ, των γνωστών με το προσωνύμιο «45άρια».
Και τούτο, διότι το πόρισμα των οικονομικών επιθεωρητών που διενήργησαν σχολαστικό έλεγχο μετά από σχετικές καταγγελίες «καίει» τον κ. Μπαλάσκα και αποδίδει σε όλους τους προαναφερθέντες σοβαρές ευθύνες, όσον αφορά τόσο στην σκοπιμότητα των έργων όσο και στην διαδικασία που ακολουθήθηκε γιά την εκτέλεσή τους, με επακόλουθο να υποστεί το Δημόσιο ζημιά περίπου 241.000 ευρώ.
Το πόρισμα αναφέρεται σε συνολικώς εννέα έργα, τα οποία είτε κατασκευάσθηκαν στην θέση άλλων, που είχαν εξαγγελθεί, είτε δεν δικαιολόγησαν τους λόγους κατασκευής των!
Μάλιστα, οι οικονομικοί επιθεωρητές επισημαίνουν, ότι πρόκειται γιά έργα κυρίως παλαιοτέρων ετών, πάντοτε επί νομαρχιακής θητείας Μπαλάσκα, ενώ θα ακολουθήσει έλεγχος και γιά μεταγενέστερα, πάντοτε της ίδιας περιόδου.

Διαμόρφωση πλατείας… χωρίς πλατεία!
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση του έργου της διαμόρφωσης της πλατείας του Κάτω Θεοδωρακίου και συγχρόνως περίφραξής της, δηλαδή ενός χωριού στο οποίο… δεν υπάρχει πλατεία!
Έτσι, προέκυψε άλλο… άσχετο έργο γιά το οποίο έγινε κατ’ ευθείαν ανάθεση, παρ’ όλο που είχε προκηρυχθεί πρόχειρος διαγωνισμός, με το αιτιοολογικό ότι ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν υπερέβαινε τις 45.000 ευρώ, και σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν στέλνονταν πρσκλήσεις στους εργολήπτες. Επισημαίνεται, ακόμη, ότι επειδή το έργο δεν είχε καμμία σχέση με τον αρχικό τίτλο δεν θα έπρεπε τα αρμόδια όργανα της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης να προβούν στην παραλαβή του. Επί πλέον, τονίζεται το συγκεκριμένο έργο δεν θα έπρεπε να υπολογισθεί, καθώς δεν ενέπιπτε στις αρμοδιότητες της νομαρχίας να εκτελεί έργα εντός κοινότητος, παρά μόνο σε περίπτωση ύπαρξης εγγράφων περί αδυναμίας εκτελέσεως του έργου από πλευράς κοινότητος, με ταυτόχρονη σύμφωνη γνώμη της νομαρχίας. Ωστόσο, κάτι τέτοιο γιά το επίμαχο έργο δεν συνέβη ούτε επιδείχθηκαν τα σχετικά έγγραφα.
Γιά το εν λόγω θέμα το πόρισμα καταλήγει με την επισήμανση, ότι η επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου δεν θα έπρεπε να το είχε παραλάβει, τόσο λόγω ασυνεπείας των ημερομηνιών όσο και, το κυριότερο, λόγω ασυνεπείας, μεταξύ τίτλου και πραγματικού φυσικού αντικειμένου.

«Επείγον» και «δύσκολο» το… λιγότερο δύσκολο!
Άλλη χαρακτηριστική σκανδαλώδης περίπτωση είναι αυτή του έργου της προσθήκης αίθουσας στο δημοτικό σχολείο Παλαιού Αγιονερίου, η οποία… δεν κατασκευάσθηκε ποτέ, κάτι γιά το οποίο το πόρισμα επικαλείται την σχετική πραγματογνωμοσύνη. Σύμφωνα με αυτήν γιά το έργο δεν υπήρχε έστω και πρόχειρο σχέδιο κάτοψης, κάτι το αδιανόητο γιά έργο προοριζόμενο γιά στέγαση εκπαιδευτικής δραστηριότητας παιδιών. Ωστόσο, γιά να δικαιολογηθεί η σπουδή στην διά της κατ’ ευθείαν αναθέσεως εκτέλεση του έργου, αυτό χαρακτηρίσθηκε ως «επείγον» και έχον «δυσκολία», χαρακτηρισμούς που απορρίπτουν οι οικονομικοί επιθεωρητές, συμφωνώντας με τον πραγματογνώμονα. Ακόμη, διατυπώνεται η απορία, πώς αυτό το έργο χαρακτηρίσθηκε «επείγον και δύσκολο», και όχι το υπερδιπλασίου κόστους μελέτης αντίστοιχο της κατασκευής της περίφραξης και αυλείου χώρου του ιδίου σχολείου.
Εκτός των ανωτέρω, γιά το έργο, της προσθήκης αίθουσας στο νηπιαγωγείο Π.Αγιονερίου, το πόρισμα επισημαίνει «χτυπητές» ελλείψεις ή «παραλείψεις» στην μελέτη του όπως:
Καμμία αναφορά στον νόμο περί δημοσίου λογιστικού, βάσει του οποίου διενεργείται πρόχειρος διαγωνισμός.
Καμμία αναφορά των ΣΑΥ και ΦΑΥ στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων (ΕΣΥ), στοιχεία απαραίτητα γιά την προσωρινή και οριστική παραλαβή έργων.
Απουσία φωτογραφικού υλικού και οποιουδήποτε κατασκευαστικού στοιχείου του έργου.
Ασυμφωνία της ΕΣΥ με τα υποδείγματα που προσδιορίζει η νομοθεσία.
Άλλη μη αξιοσημείωτη επισήμανση αφορά στα πανομοιότυπα έργα της προσθήκης αίθουσας στο νηπιαγωγείο Π.Αγιονερίου και αντίστοιχης στο δημοτικό σχολείο Π.Αγιονερίου, τα οποία έχουν τον ίδιο προϋπολογισμό και γιά τα οποία ανάδοχοι είναι τα ίδια πρόσωπα, με τα ίδια ποσοστά προσφοράς έκπτωσης, και το ένα έργο αναλαμβάνει ο ένας το δε άλλο ο δεύτερος.

«Μη πλήρης διαφάνεια»
Σε άλλο σημείο του πορίσματος αναφέρεται, όσον αφορά στον τρόπο δημοσιοποίησης των υπό εκτέλεσιν έργων, ότι η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών υποστήριξε ότι ούτε ανακοινώνονταν στις εφημερίδες ούτε επιδίδονταν προσωπικές προσκλήσεις στους υποψηφίους αναδόχους, αλλά απλώς ανηρτάτο μία κατάσταση στον πίνακα ανακοινώσεων, πλην όμως, όταν ζητήθηκε το σχετικό αρχείο, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα στοιχείο. Από δε την πλευρά των αναδόχων υπήρξαν διαφορετικές αναφορές, ήτοι σε ανάρτηση στο νομαρχιακό κατάστημα, σε δημοσιεύσεις σε τοπικές εφημερίδες, σε επίδοση προσκλήσεων ή ακόμη και σε ενημέρωση απ’ ευθείας από τον νομάρχη ή την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών. Στο συγκεκριμένο σημείο το πόρισμα κάνει «αιχμηρή» αναφορά σε «μη πλήρη διαφάνεια» και στέρηση δυνατότητας ελέγχου του θέματος αυτού σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ακόμη, απορρίπτει την άποψη του κ. Μπαλάσκα, σύμφωνα με την οποία αρκεί ένα απλό αίτημα δημάρχου ή προέδρου τοπικού διαμερίσματος προς την νομαρχία γιά την εκτέλεση ενός έργου, με επίκληση της δεδομένης οικονομικής αδυναμίας των ΟΤΑ. Και τούτο, διότι, όπως τονίζεται ένα απλό προφορικό αίτημα δεν δίνει το δικαίωμα σε νομάρχη να κατασκευάζει δημοτικά έργα.
Επίσης, ώφειλε να είναι ενήμερος γιά όλα τα ανωτέρω, συν το ότι είναι ο υπογράφων την κατάσταση πληρωμής χρηματοδότησης του κάθε τεχνικού έργου, ώστε αυτό να ενταλματοποιηθεί και να πληρωθεί κατόπιν στον ανάδοχό του.

Ανεπίτρεπτες κατατμήσεις
Το πόρισμα, που παραθέτει τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία όλων των επιμάχων έργων, επισημαίνει και τις κατατμήσεις έργων, τα οποία θα μπορούσαν να εκτελεσθούν ως ενιαία όπως:
Ασφαλτόστρωση τμήματος οδού προς Βαλτούδι και αποπεράτωση τεχνικού (γέφυρας) οδού προς Βαλτούδι.
Προσθήκη αίθουσας στο νηπιαγωγείο Π.Αγιονερίου, αποπεράτωση νηπιαγωγείου Π.Αγιονερίου, κατασκευή περίφραξης και αυλείου χώρου νηπιαγωγείου Π.Αγιονερίου.
Όπως επισημαίνεται στο πόρισμα, ανώτερος διοικητικός υπάλληλος της τότε νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, κατέθεσε γιά τις παράνομες κατατμήσεις, ότι είναι θέμα λανθασμένου προγραμματισμού, «γιά τον οποίο, όμως, αποκλειστικώς αρμόδια ήταν τα πολιτικά όργανα», κάνοντας λόγο γιά «μικρό ποσοστό περιπτώσεων», οι οποίες υποστήριξε ότι αφορούσαν σε «πραγματικές ανάγκες». Επανέλαβε δε και πάλι, ότι το θέμα ανήκε μεν στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας του, πλην όμως πάντοτε με την σύμφωνη γνώμη του πολιτικού προϊσταμένου, δηλαδή του Ευάγγελου Μπαλάσκα, και μάλιστα «μέχρι τον βαθμό της υπαγόρευσης».

Σαφέστατα συμπεράσματα
Καταλήγοντας, οι οικονομικοί επιθεωρητές κάνουν σαφέστατο λόγο περί μη σωστής εφαρμογής της κειμένης νομοθεσίας, που διέπει τα δημόσια τεχνικά έργα, γεγονός το οποίο προκάλεσε στο Δημόσιο ζημιά συνολικού ύψους 240.175,29 ευρώ, ενώ καταλογίζουν σαφέστατα την ευθύνη τόσο στους δέκα εκτελεστικούς διοικητικούς υπαλλήλους, γιά τον τρόπο λειτουργίας της τότε νομαρχίας σ’ αυτόν τον τομέα, όσο και, πρωτίστως, στον πολιτικό προϊστάμενό τους τότε νομάρχη Ευάγγελο Μπαλάσκα, μαζί με τα μνημονευθέντα έξι στελέχη της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης.
Και το εν λόγω συμπέρασμα των οικονομικών επιθεωρητών δεν κλείνει την υπόθεση των «45ριών», αλλά ανοίγει τον «δρόμο» προς την περαιτέρω διερεύνησή της, σε μία πανηγυρική δικαίωση του δημοσιογραφικού συγκροτήματος του «Μαχητή», που πρώτο την έφερε στην «επιφάνεια» και δεν έπαυσε ούτε στιγμή να καταγγέλλει τις παρανομίες και την αδιαφάνεια, που την στοιχειοθετούν.
Σίγουρα δε, περιορίζει τις ελπίδες του πρώην νομάρχη και νυν εν αργία δημάρχου Κιλκίς γιά σύντομη απεμπλοκή από την «τσιμπίδα» της Δικαιοσύνης.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Πνεύμα διεκδίκησης

Τα τελευταία χρόνια ακολουθούν ανοδική πορεία οι δείκτες απήχησης, συμμετοχής, διοργανωτικής επάρκειας και αγωνιστικής επιτυχίας όλοι οι αγώνες ορεινού δρόμου […]

Θα συνεχισθεί και αλλού

Ο μεγάλος νικητής των πρόσφατων εκλογών στην Ολλανδία ήταν το υπερσυντηρητικό κόμμα του Γκέερτ Βίλντερς με την ομοϊδεάτισσα του Μαρίν […]