Αγροτικά

Στα 55 μόρια η βάση για τους Νέους 2024, τα νέα κριτήρια στη δημοσιότητα

Σε διαβούλευση τέθηκαν έως τις 21 Μαΐου τα κριτήρια μοριοδότησης Νέων Αγροτών για την πρόσκληση του 2024, και η προτεραιότητα δίνεται σε αγρότες με ιδιόκτητη γη ή πολυετή μισθωτήρια άνω των 10 ετών, Τυπική Απόδοση άνω των 22.000 ευρώ και σε εκείνους που θα προβλέψουνε επενδύσεις αξίας άνω των 17.500 ευρώ στο επιχειρηματικό τους σχέδιο.

Στα 55 μόρια η βάση στους Νέους Αγρότες 2024, στη δημοσιότητα τα νέα κριτήρια

Αναλυτικότερα τα κριτήρια έχουν ως εξής:

-Κατοχή πτυχίου-τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης ανώτερο ή ίσο με επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 9 μόρια

-Κατοχή τίτλου σπουδών γεωτεχνικής κατεύθυνσης επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και των ΕΠΑΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ: 6,75 μόρια

-Κατοχή οποιουδήποτε τίτλου σπουδών επιπέδου 5 ή ανώτερου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων: 4,5 μόρια

-Συμμετοχή και παραμονή σε Ομάδες ή Οργανώσεις παραγωγών: 3 μόρια

-Νησιά με πληθυσμό έως και 3.100 κατοίκους ή νησιά που ανήκουν σε μη νησιωτικές περιφέρειες ή περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Ορεινές σύμφωνα με την οδηγία 75/268/ΕΟΚ ή περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών ή περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα ή συνδυασμός αυτών: 5 μόρια

α. Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό έως και 500 κατοίκους : 4 μόρια

β. Μόνιμη κατοικία σε Τοπικές ή Δημοτικές Κοινότητες με πληθυσμό από 501 έως και 2.500 κατοίκους: 3 μόρια

γ. Μόνιμη κατοικία σε Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες με πληθυσμό από 2.501 έως και 5.000 κατοίκους: 2 μόρια

δ. Μόνιμη κατοικία σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή: 4 μόρια

– Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ζωικό κεφάλαιο, μελισσοσμήνη και μεταξοσκώληκες είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 50% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (50%=50, …, 80%=100): 13 μόρια

– Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 25% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (25%=50, …, 80%=100) : 15 μόρια

– Ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) που προέρχεται από μισθωμένη γεωργική γη με συμβολαιακή μίσθωση διάρκειας τουλάχιστον 10 ετών, όταν είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 20% στο σύνολο της εκμετάλλευσης (20%=30, 100%=100): 7 μόρια.

-Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι μικρότερη των 15.000 ευρώ: 5 μόρια

-Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση η μεγαλύτερη των 15.000 ευρώ και μικρότερη των 22.000 ευρώ: 8 μόρια

-Η παραγωγική δυναμικότητα της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως αρχική τυπική απόδοση) είναι ίση ή μεγαλύτερη των 22.000 ευρώ: 10 μόρια

-Αξιολογείται η συμβολή του αρχικού προσανατολισμού της γεωργικής εκμετάλλευσης σε τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας: 12 μόρια

-Αξιολογείται η συμβολή του επιχειρηματικού σχεδίου σε στόχους και τομείς προτεραιότητας των Στρατηγικών των Περιφερειών. Οι τιμές του κριτηρίου και η σχετική βαθμολογία ορίζονται από τις Περιφέρειες ανάλογα με τον κλάδο προτεραιότητας: 20 μόρια

-Το επιχειρηματικό σχέδιο συμβάλλει στην παραγωγή ποιοτικών προϊόντων βιολογικής παραγωγής ή ολοκληρωμένης διαχείρισης η τυπική απόδοση των οποίων, αθροιστικά, είναι η μεγαλύτερη ή ίση του 40% του συνόλου της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης: 7 μόρια

-Το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει την υλοποίηση επενδύσεων με ελάχιστη αξία προ ΦΠΑ τα 10.000 ευρώ. Επενδύσεις αξίας 10.000 ευρώ βαθμολογούνται με 50 βαθμούς, επενδύσεις αξίας μεγαλύτερης ή ίσης των 17.500 βαθμολογούνται με 100 βαθμούς, η ενδιάμεση βαθμολογία υπολογίζεται αναλογικά (π.χ. αξία 13.750 ευρώ λαμβάνει 75 βαθμούς): 10 μόρια

Βαθμολογική βάση:

55 βαθμοί για την Ηπειρωτική Χώρα και την Κρήτη, 50 βαθμοί για τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων. Ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσονται όσοι συγκεντρώνουν υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο 4.3, στη συνέχεια στο κριτήριο 4.4 και τέλος στο κριτήριο 6

Περισσότερα
Δείτε ακόμα