Αγροτικά

Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπή αμπελώνων στην Ελλάδα – Υποβολή αιτήσεων

Από το γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2023–2024». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την ΥΑ 3138/329916 για την «Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα [άρθρο 58 Καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/2115].

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2023-2024 από 1 Νοεμβρίου έως και 20 Νοεμβρίου 2023.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ:

ΔΡΑΣΕΙΣ

Ποικιλιακή μετατροπή αμπελώνων συμπεριλαμβανομένου και του επανεμβολιασμού. Εξαιρείται η ποικιλιακή μετατροπή Ξινόμαυρου καιΝεγκόσκας στην περιοχή ζώνης ΠΟΠ Γουμένισσα (άρθρο 5, σημείο θ. της ΥΑ)
Μετεγκατάσταση αμπελώνων (εξαιρείται η μετεγκατάσταση από ζώνη ΠΟΠ/ΠΓΕ σε θέση που δεν ανήκει σε ζώνη ΠΟΠ/ΠΓΕ)

Βελτιώσεις των τεχνικών διαχείρισης των αμπελώνων που συνδέονται με τον στόχο του Προγράμματος

ΜΕΤΡΑ

Εκρίζωση – προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση σε ίδια ή άλλη θέση
Φύτευση αμπελώνων
Επανεμβολιασμός

Βελτίωση ορισμένων τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση / Κατασκευή αναβαθμίδων)***Οι άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις (ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ) που χορηγήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα ΔΕΝ είναι επιλέξιμες για καμία δράση.

***Ειδικές περιπτώσεις: οι εκτάσεις με ποικιλίες «ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ» και «ΝΕΓΚΟΣΚΑ», οι οποίες συμμετέχουν δυνητικά στον οίνο «ΠΟΠ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «Εκρίζωση – Αναφύτευση με άλλη ποικιλία», «Φύτευση αμπελώνων» με άυλη άδεια και «Επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:

Εκρίζωση και Αναφύτευση (απώλεια εισοδήματος) 1.455 € ανά στρέμμα
Φύτευση αμπελώνων 745 € ανά στρέμμα
Επανεμβολιασμός 680 € ανά στρέμμα

Υποστύλωση 390 € ανά στρέμμαΈτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.845 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.135 ευρώ ανά στρέμμα.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Για ένταξη στην Παρέμβαση οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους υποβάλλουν στο ΥΠΑΑΤ, μέσω της ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση και Αναλυτικός Πίνακας αμπελοτεμαχίων (Υπ.1 και Υπ.2)
Εκτύπωση της καρτέλας αμπελοκαλλιέργειας από το Αμπελουργικό Μητρώο, ενημερωμένη από τον παραγωγό πριν την υποβολή της αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα. (Αν αιτείται φύτευση με άδεια αναφύτευσης από προηγούμενη εκρίζωση, τότε πρέπει να είναι ενημερωμένη η καρτέλα μεκαταχώρηση της άυλης άδειας και να επισυναφθεί το πρωτότυπο έγγραφο χορηγηθείσας άδειας αναφύτευσης)
Στις περιπτώσεις αναφύτευσης σε άλλη θέση ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης (άυλη άδεια-δυνητική φύτευση) προσκομίζεται και επισυνάπτεται σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ ’87 όλων των κορυφών των αιτούμενων αμπελοτεμαχίων και καταγράφεται το δημοτικό/κοινοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο.

Σκαρίφημα με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ’ 87, όλων των κορυφών των αιτούμενων αγροτεμαχίων στα οποία θα ολοκληρωθεί η δράση, καθώς και καταγραφή του δημοτικού διαμερίσματος και το τοπωνύμιο της περιοχής τους. Υποβάλλεται για τη σωστή συμπλήρωση του Υποδείγματος 2, σε περίπτωση εκτέλεσης του μέτρου εκρίζωση/ αναφύτευση με αλλαγή θέσης ή φύτευση με άδεια αναφύτευσης.

Πλήρες αντίγραφο της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης με χάρτεςΓια το τρέχον ημερολογιακό έτος για την επιβεβαίωση ταυτοποίησης στοιχείων αμπελουργικής εκμετάλλευσης μεταξύ των δύο συστημάτων

Για προηγούμενο έτος αν στο τρέχον έτος δεν υπάρχει χαρτογραφική αποτύπωση

Αν υπάρχει αδυναμία κατάθεσής του, τότε με Υπεύθυνη Δήλωση δεσμεύεται να το καταθέσει στην αρμόδια ΔΑΟΚ πριν το τέλος του διοικητικού ελέγχου και νωρίτερα της 24ης ΙουνίουΦωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
Αντίγραφο φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του δικαιούχου – παραγωγού (π.χ. εκκαθαριστικό, φορολογική δήλωση κ.ά.)
Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου
Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.
Για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια:
Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο / Αποδοχή κληρονομιάς / Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων / Κτήση με προσκύρωση / Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας / Κληρονομητήριο / Γονική παροχή Διαθήκη / Βεβαίωση

Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης και σε έκτακτες περιπτώσεις Ε9 του προηγούμενου οικονομικού έτους συνοδευόμενο με Υπεύθυνη ΔήλωσηΣε περίπτωση συνιδιοκτησίας: μπορεί να υποβάλλει αίτηση κάθε συνιδιοκτήτης για το μερίδιό του με την έγγραφη συγκατάθεση των λοιπών συνιδιοκτητών

Για τα μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια:Κατά την υποβολή της αίτησης: συμβολαιογραφικά έγγραφα, ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης (ενοικιαστήρια) ή χρησιδάνεια όπου αναγράφονται τα ΑΦΜ των 2 μερών, αναλυτικά στοιχεία αγροτεμαχίων, θεώρηση γνήσιου υπογραφής, έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη

Μετά την έγκριση ένταξης: συμβολαιογραφικό έγγραφο και πιστοποιητικό μεταγραφής του μισθωτηρίου στο Υποθηκοφυλάκειο το οποίο πρέπει να είναι άνω των εννέα (9) ετών

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ταξινομημένες (ΥΑ 2919/95506/2017 (Β΄3276/18.09.2017), όπως ισχύει)
Καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο
Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24 του κανονισμού (Ε.Ε.) 2018/274, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο Πρόγραμμα.ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΡΩΝ/ΔΡΑΣΕΩΝ

Όλοι οι δικαιούχοι του μέτρου « Εκρίζωση – και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για το πρόγραμμα περιόδου 2023-2024, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους.Η ολοκλήρωση όλων των δράσεων θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι της 10 Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία ολοκλήρωσης των μέτρων μέχρι αυτή την ημερομηνία οι παραγωγοί μπορούν να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή η οποία θα αποδεσμευθεί μετά την ολοκλήρωση των μέτρων. Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες

Ιωαννίδης Βασίλειος 2341350149

Παμπουκίδου Νένα 2341350202

Σιάλδας Τρύφωνας 2343041878

Περισσότερα
Δείτε ακόμα