Γενικά

Έργο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας από την Π.Ε. Κιλκίς

Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων, κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού

Την έναρξη των εργασιών συντήρησης προστατευτικών στηθαίων, κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, προβλέπει η σύμβαση, συνολικής δαπάνης 790.610,71 ευρώ, που υπέγραψαν, σήμερα Τρίτη 28 Ιουνίου 2022, στο Διοικητήριο ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας «ΟΡ.ΚΑ. Α.Τ.Ε.Ε.» Γεώργιος Γάγαλης, παρουσία του αναπληρωτή προϊσταμένου της υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς και του υπεύθυνου του έργου, στελέχους της υποδιεύθυνσης, Διονύση Παρδάλη.

«Παρεμβαίνουμε καθοριστικά, με στοχευμένες δράσεις και έργα, δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο οδικό δίκτυο. Η προστασία της ζωής μέσα από την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων μας» επισήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Ανδρέας Βεργίδης.

Η συνολική προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης προστατευτικών στηθαίων , κατακόρυφης σήμανσης και οδοφωτισμού του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κιλκίς» είναι 24 μήνες. Κύριος του έργου είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας / Π.Ε. Κιλκίς. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας/Π.Ε. Κιλκίς.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων κατεστραμμένων, αλλά και η εκ νέου τοποθέτηση, στηθαίων ασφαλείας, της κατακόρυφης σήμανσης, καθώς και του ηλεκτροφωτισμού στους υφιστάμενους κόμβους του οδικού δικτύου και σε επιλεγμένες θέσεις που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία κατά το στάδιο εκτέλεσης των εργασιών, σε όλο το μήκος του οδικού δικτύου αρμοδιότητας της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κιλκίς.

Τα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού που θα αντικατασταθούν θα είναι νέου τύπου με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED). Επίσης, θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα καθώς και θα γίνει συντήρηση της επιφάνειας των υφιστάμενων κιγκλιδωμάτων και θα τοποθετηθούν όπου είναι απαραίτητο πλαστικοί οριοδείκτες οδού.

Επιπλέον, όπου απαιτείται θα εκτελείται και η απαραίτητη συντήρηση της εγκατάστασης του οδοφωτισμού που (ενδεικτικά) περιλαμβάνει την αντικατάσταση φθαρμένων ή κατεστραμμένων υπόγειων καλωδίων, τη συντήρηση των ηλεκτρολογικών πινάκων και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων, αντικατάσταση οργάνων σ’ αυτούς, συντήρηση πίλλαρ κ.α., για την βελτίωση του οδοφωτισμού, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ή/ και τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας.

Εξάλλου, θα αντιμετωπιστούν και έκτακτες καταστάσεις όπως π.χ. απομάκρυνση κατεστραμμένων ιστών, αποκατάσταση και θέση σε λειτουργία του φωτισμού.
Συγκεκριμένα προβλέπεται να γίνουν οι εξής εργασίες:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Ν2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και λειτουργικού πλάτους W2 και W4 .
• Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1 , λειτουργικού πλάτους W3 .
• Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, τεχνικών έργων , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 , ικανότητας συγκράτησης H1 , λειτουργικού πλάτους W4 και κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α .
• Τοποθέτηση μονόπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, τεχνικών έργων , σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 , ικανότητας συγκράτησης H2 , λειτουργικού πλάτους W4 και κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α .
• Τοποθέτηση αμφίπλευρων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης Η2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 και λειτουργικού πλάτους W4 .
• Τοποθέτηση μονόπλευρων στηθαίων ασφαλείας κεντρικής νησίδας ή ερείσματος, που τοποθετούνται με έμπηξη, ικανότητας συγκράτησης H2 , λειτουργικού πλάτους W2 .
• Τοποθέτηση στηθαίων γεφυρών από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, , ικανότητας συγκράτησης H2 , λειτουργικού πλάτους W3 , ύψους 0,80 μ. , κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα .
• Τοποθέτηση στηθαίων οδού από σκυρόδεμα, προκατασκευασμένα, , ικανότητας συγκράτησης H2 , λειτουργικού πλάτους W2 , ύψους 0,80 μ. , κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούμενα ή εγκιβωτισμένα .
• Τοποθέτηση συστήματος απορρόφησης ενέργειας πρόσκρουσης (ΣΑΕΠ) τύπου επαναφοράς, κλάσεως 110 (R) .
• Αποξήλωση υφιστάμενων φθαρμένων ή κατεστραμμένων στηθαίων ασφαλείας.
• Αποξήλωση χαλύβδινου στηθαίου γεφυρών .
• Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων καθώς επίσης και συντήρηση της επιφάνειας των υφιστάμενων .
ΣΗΜΑΝΣΗ

• Τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων με αναγραφές και σύμβολα από μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 3 (με ΕΤΑ και σήμανση CE) .
• Τοποθέτηση τριγωνικών πινακίδων επικίνδυνων θέσεων, πλευράς 0,90 m .
• Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων μεσαίου μεγέθους .
• Οι ανωτέρω πινακίδες προβλέπεται να τοποθετηθούν σε στύλους από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) , σε DN 80 mm (3‘’) και σε δικτυώματα στήριξης μεγάλων πλευρικών πινακίδων .
• Τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών οδού .
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

• Τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού τύπου βραχίονα (μονού ή διπλού , ευθύγραμμου ή καμπύλου), με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) ισχύος 110-150 W καθώς και την εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων .
• Επισκευή και αντικατάσταση των ηλεκτρικών πινάκων διανομής (πίλλαρ) και μεμονωμένων οργάνων που έχουν υποστεί ζημιά από οποιαδήποτε αιτία, με τοποθέτηση νέων ηλεκτρικών πινάκων διανομής (πίλλαρ) και μεμονωμένων οργάνων αυτού, τοποθέτηση νέων καλυμμάτων κυλινδρικής ή άλλης μορφής καθώς και έλεγχος, επισκευή και συντήρηση των ανωτέρω υλικών .
• Θα εκτελείται αφαίρεση και απομάκρυνση των τσιμεντοϊστών και των χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού που έχουν υποστεί ζημία από οποιαδήποτε αιτία, με ταυτόχρονη αποσύνδεση και επανασύνδεση όπου απαιτείται των βραχιόνων , των οργάνων , των καλωδίων κτλ και αποκατάσταση στρέβλωσης ή ζημίας των κοχλιών των βάσεων των σιδηροϊστών .
• Τοποθέτηση νέων χαλύβδινων ιστών οδοφωτισμού ύψους 9,0 μ. και 12,0 μ. , σε αντικατάσταση των καταρριφθέντων ή περιπτώσεων που λόγω παλαιότητας χρήζουν αντικατάστασης μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Οι νέοι ιστοί θα είναι όμοιοι ή το κατά δυνατόν παρόμοιοι με τους υπάρχοντες και σύμφωνοι με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Κατά την τοποθέτηση θα εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εργασίες στήριξης, σύνδεσης και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία , συμπεριλαμβανομένων και όλων των απαιτούμενων υλικών, οργάνων και καλωδίων.
• Όπου απαιτείται θα γίνει αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων υπόγειων καλωδίων με τα αντίστοιχα καλώδια συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης , σύνδεσης , σήμανσης κ.α. και επιπλέον θα εξασφαλίζεται η συνεχής διέλευση από ιστό σε ιστό γυμνού χάλκινου αγωγού γείωσης, ανάλογης διατομής, προς τον οποίο θα γειώνονται όλα τα φωτιστικά και οι ιστοί.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Γιά τέταρτη συνεχή χρονιά στην τελική φάση («φάιναλ έιτ») η χειροσφαιρική ομάδα εφήβων Αλέξανδρου Αξιούπολης

Νέο «κρίκο» στην μακρά «αλυσίδα» επιτυχιών και διακρίσεων του κιλκισιώτικου χειροσφαίρου πρόσθεσε η ομάδα εφήβων του Αλέξανδρου Αξιούπολης, καταλαμβάνοντας την […]