Ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ για φυσικά και νομικά πρόσωπα

Οικονομία /

Ο δήμος Παιονίας στα πλαίσια του N.4764/2020 (ΦΕΚ 256/23.12.2020 τεύχος Α’) «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», ανακοινώνει τη δυνατότητα ρύθμισης:

Οφειλών προς το δήμο και τα νομικά πρόσωπα αυτού, που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν
από 15.2.2020 μέχρι 28.2.2021.

Οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από
15.2.2020 έως 23.12.2020.

Οφειλών που α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου, β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη
ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων
της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων
ποσών, γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε οποιονδήποτε
βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ασκηθέντα ένδικα
βοηθήματα ή μέσα.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή του στη ρύθμιση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) από 1.3.21 έως το αργότερο τις 30.6.21.

Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που
μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή
ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες
ημέρες από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι
επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να
απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Κάθε δόση, πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες
φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην ταμειακή υπηρεσία και στο τμήμα εσόδων του δήμου στα τηλέφωνα:2343350119, 2343350146, 2343350166, 2343350123.

Περισσότερα

«Γόνιμη» συνάντηση του προέδρου του εμπορικού συλλόγου Γουμένισσας Α.Τραχανίδη στο επιμελητήριο Φλώρινας

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Γουμένισσας Αθανάσιος Τραχανίδης επισκέφθηκε την Παρασκευή 2.4.21 το επιμελητήριο Φλώρινας και συναντήθηκε με τον πρόεδρο […]

Δείτε ακόμα