Προσλήψεις τριών φυλάκων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

Γενικά /

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν : α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Ουτσκούνη και Ρεγκούκου, Τ.Κ. 61 100 Κιλκίς, υπόψη κ. Γεωργίου Φλώρου (τηλ. επικοινωνίας: 2310 801 402), β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα προσωρινά γραφεία της Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη (συστέγαση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης), στην ακόλουθη διεύθυνση: Προέκταση Μ. Αλεξάνδρου, έναντι Ποσειδωνίου (υπεύθυνος κ. Γεώργιος Φλώρος, τηλ. επικοινωνίας: 2310 801 402).