Τριάντα προσλήψεις διμηνιτών στην καθαριότητα στο δήμο Κιλκίς

ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ

Ο δήμαρχος Κιλκίς ανακοινώνει οτι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών:

Είκοσι τεσσάρων (24) ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας – συνοδών απορριμματοφόρων, έξι (6) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων και απορριμματοφόρων ανακύκλωσης, για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του τμήματος καθαριότητας της διεύθυνσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος και πρασίνου του δήμου Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα (δηλ. να μην έχουν καταδικαστεί ή να μην είναι υπόδικοι για εγκληματική δράση ή να μην έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα) και να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που να τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων των ανωτέρω θέσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που απαιτούνται, στο τμήμα ανάπτυξης ανθρωπίνου δυναμικού του δήμου Κιλκίς μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 01.07.2017 έως και 05.07.2017.