Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 2017-18

Αγροτικά /

Από το γραφείο αμπελουργίας του τμήματος φυτικής & ζωικής παραγωγής της διεύθυνσης αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι θα υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα αναδιάρθρωσης & μετατροπής των αμπελώνων περιόδου 2017–2018».

Το ύψος των κονδυλίων και η σχετική έκταση του προγράμματος καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2017-18, στην διεύθυνση αγροτικής οικονομίας & κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (Γραφείο Αμπελουργίας), και στα τοπικά γραφεία Πολυκάστρου (Αγίου Αθανασίου 27) και Γουμένισσας (Αγίου Ραφήλ 1) έως και 15 Μαΐου 2017.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

-Την εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ ταξινόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014)

-Φύτευση αμπελώνων σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης από το Αποθεματικό πριν το 2016

-Επανεμβολιασμό

-Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

-Οι άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις που χορηγήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα δεν είναι επιλέξιμες για καμία δράση.

Ειδική περίπτωση αποτελούν οι ποικιλίες «Ξινόμαυρο» και «Νεγκόσκα», οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ Γουμένισσα», οι οποίες δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «εκρίζωση – αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:

-Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 ευρώ ανά στρέμμα

-Φύτευση αμπελώνων 615 ευρώ ανά στρέμμα

-Επανεμβολιασμός 725 ευρώ ανά στρέμμα

-Υποστύλωση 390 ευρώ ανά στρέμμα

Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.

Τα δικαιολογητικά ένταξης

Τα δικαιολογητικά ένταξης είναι:
1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 31 Ιανουαρίου 2018 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών για το αμπελουργικό μητρώο.
3. Δήλωση συγκομιδής, σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καν (ΕΚ) 436/2009 της Επιτροπής όπως κάθε φορά ισχύει, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
5. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
8. Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.

-Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο
-Αποδοχή κληρονομιάς
-Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
-Κτήση με προσκύρωση
-Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
-Κληρονομητήριο

Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή. Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.

Χρόνος υλοποίησης μέτρων/δράσεων
Όλοι οι δικαιούχοι του μέτρου « Εκρίζωση – και προετοιμασία εδάφους – Αναφύτευση» για το πρόγραμμα περιόδου 2017-18, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018.

Στην διάθεση των ενδιαφερομένων για περισσότερες πληροφορίες

Ιωαννίδης Βασίλειος 2341350149
Παμπουκίδου Νένα 2341350202