Τρέχοντα και επικείμενα χρηματοδοτικά προγράμματα γιά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας

Οικονομία /

Γράφει ο Πολύκαρπος Βασιλειάδης

Από την έναρξη της πανδημίας, σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις στην χώρα μας υπολειτουργούν και πολλές αναγκάστηκαν να σταματήσουν εντελώς τη δραστηριότητά τους με εμφανή τα αποτελέσματα των αναγκαστικών περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Το ίδιο συμβαίνει σε όλο σχεδόν τον πλανήτη με τις κοινωνικές και κυρίως τις οικονομικές συνέπειες από την πανδημία να είναι ορατές και επώδυνες.

Το κύριο μέλημα είναι η αντιμετώπιση της ασθένειας αλλά και η αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών κυρίως μέσα από νέα ευνοϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια, που σκοπό έχουν την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο γιά να στηριχθούν και οι επιχειρήσεις αλλά και οι θέσεις εργασίας.

Ενδεικτικά χρηματοδοτικά προγράμματα που ήδη “τρέχουν” ή θα “τρέξουν” στο επόμενο διάστημα, και μπορεί ο επιχειρηματικός κόσμος να αιτηθεί της χρήσεις τους, είναι τα εξής :

1) Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας / COViD-19
για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων
Απευθύνεται σε όλες οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και καλύπτει ανάγκες δανείων κεφαλαίου κίνησης.
Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις:
• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα
• Έως το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους ή
• Το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών ή
• Mετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης και σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.
Η διάρκεια χρηματοδότησης θα είναι από ένα μέχρι πέντε χρόνια.
Το πρόγραμμα ξεκινά εντός του Μαΐου.

2) COSME COViD-19 Sub-window με την εγγύηση του EIF
(Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου)
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καλύπτει ανάγκες γιά κεφάλαιο κίνησης.
Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις:
• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF
•Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει έως 150.000 ευρώ και
η διάρκεια χρηματοδότησης τουλάχιστον ένα χρόνο.
Το πρόγραμμα ξεκινά εντός Μαϊου.

3) European Investment Bank’s response to COVid-19
(Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων / COVid-19)) γιά κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων λόγω της επιδημίας
Χαρακτηριστικά χρηματοδότησης και προϋποθέσεις
• Προνομιακή τιμολόγηση
• Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75
• Για επενδυτική χρηματοδότηση ο συνολικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.
Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να είναι μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την ελάχιστη διάρκεια χρηματοδότησης.

4) κατηγορία των χρηματοδοτήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως των συνθηκών αντιμετώπισης της κρίσης του κορονοϊού,
Πρόγραμμα COSME LGF – Δάνεια με την εγγύηση του EIF (Ευρωπαϊκού Επενδυτικού Ταμείου).
Πρόκειται για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων και τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις COSME 2014-2020
Το πρόγραμμα παρέχεται με 50% εγγύηση
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις για πάγια στοιχεία.
• 50% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF
• Η εγγύηση παρέχεται με διάρκεια από ένα έως πέντε χρόνια
• μέχρι τρία εκατ. ευρώ γιά πέντε χρόνια
• μέχρι ενάμισυ εκατ. ευρώ γιά δέκα χρόνια.
Τα παραπάνω ποσά μειώνονται στο 50% για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων οδικών εμπορευματικών μεταφορών.
Η διάρκεια χρηματοδότησης είναι:

5) Πρόγραμμα Innov Fin SME Guarantee Facility.
Πρόκειται γιά Χρηματοδοτήσεις μέσω Εγγυοδοτικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων γιά την ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση των καινοτόμων και ταχύτατα αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων.
και καλύπτει ανάγκες γιά:
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις γιά πάγια στοιχεία.
• 50% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF
• Η εγγύηση παρέχεται σε διάρκεια από ένα έως τρία χρόνια
• Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα σχετικά κριτήρια καινοτομίας του προγράμματος.

6) Πρόγραμμα Female Empowerment από την ΕΤΕπ
για την ανάδειξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας
Το πρόγραμμα χορηγείται με προνομιακό επιτόκιο και καλύπτει ανάγκες γιά :
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις γιά πάγια στοιχεία.
• Προνομιακή τιμολόγηση
• Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75
• Οι χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τα κριτήρια, που ορίζονται γιά την ενδυνάμωση της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

7) Επιχειρηματική Χρηματοδότηση ΤΕΠΙΧ ΙΙ
της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξαιρουμένων επιχειρήσεων του πρωτογενή τομέα, της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών και καλύπτει ανάγκες γιά:
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία
• 40% επιδότηση τόκων και χωρίς εισφορά του Ν 128/75
• Δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 24 μήνες γιά κεφάλαιο κίνησης και έως 36 μήνες γιά πάγια στοιχεία.
• μέχρι 500.000 ευρώ για χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης
• μέχρι ενέμισυ εκατ. ευρώ γιά χρηματοδότηση παγίων στοιχείων.
•μέχρι πέντε χρόνια γιά κεφάλαιο κίνησης
•μέχρι δέκα χρόνια γιά χρηματοδότηση παγίων στοιχείων.

8) Ταμείο Υποδομών για τη στήριξη της Πράσινης Οικονομίας
(Πράσινη Οικονομία Βιώσιμη Ανάπτυξη).
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου και Εταιρίες Ειδικού Σκοπού, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ.

9) Πρόγραμμα Agriculture & amp Bioeconomy σε συνεργασία με την ΕΤΕπ.
Αφορά την ενίσχυση της ρευστότητας των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του πρωτογενούς τομέα και της βιοοικονομίας και καλύπτει ανάγκες για:
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις γιά πάγια στοιχεία.
• Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75
• Η επιχείρηση πρέπει να δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωργίας και βιοοικονομίας
• Μειωμένο επιτόκιο σε επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα που ανήκουν και ελέγχονται από πρόσωπο ηλικίας μέχρι 41 ετών.
• Το ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι 12,5 εκατ. ευρώ και η διάρκεια χρηματοδότησης πάνω από δύο χρόνια.

10) ESIF EARDF GREECE FOF με την εγγύηση του EIF.
Πρόγραμμα γιά την ενίσχυση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα στην τραπεζική χρηματοδότηση με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους και καλύπτει ανάγκες γιά:
• Κεφάλαιο κίνησης
• Επενδύσεις σε κάθε είδους πάγια στοιχεία.
• 80% εγγύηση χρηματοδότησης από το EIF
• Οι επιχειρήσεις πρέπει να δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής.
• Μέχρι 200.000 ευρώ ή μέχρι το 30% του ύψους ενός επενδυτικού σχεδίου γιά κεφάλαιο κίνησης
• Μέχρι πέντε εκατ. ευρώ για επενδυτική χρηματοδότηση.
Η διάρκεια χρηματοδότησης από ένα έως 15 χρόνια.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει κατά τον Ιούλιο του 2020.

11) Climate Action σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Πρόγραμμα γιά χρηματοδότηση “πράσινων” επενδύσεων και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος και καλύπτει ανάγκες γιά:
• Επενδύσεις γιά παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
• Επενδύσεις γιά ενεργειακή αναβάθμιση, βιολογική διαχείριση απορριμμάτων κ.ά.
• Προνομιακή τιμολόγηση
• Απαλλαγή εισφοράς Ν 128/75
• Το ποσό χρηματοδότησης φτάνει μέχρι 12,5 εκατ. Ευρώ, και
η διάρκεια χρηματοδότησης από ένα έως 15 χρόνια.
Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσεις από τον Ιούλιο του 2020.

12) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΓΡΟΤΩΝ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ – ΑΛΙΕΩΝ
Με την υπ’ αριθμό ΥΑ 2500/6/2020 (ΦΕΚ 1768/08.05.2020 ) συστάθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων CoViD-19 ως χωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ (ΕΑΤ), με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας(χρηματοδότηση) μέσω παροχής εγγυήσεων υπέρ των ελληνικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τωνεπιχειρηματικών μονάδων (εταιρικές και ατομικές) του πρωτογενούς τομέα.

Γιά τον σκοπό αυτό θα χορηγούνται δάνεια κεφαλαίου κίνησης (ανοικτός αλληλόχρεος λογαριασμός), με ευνοϊκούς όρους και μειωμένες εξασφαλίσεις με την εγγύηση του ΤΕΕ (ταμείο εγγυοδοσίας ) σε ποσοστό 80% για κάθε δάνειο επιλέξιμης επιχείρησης
Η εγγύηση αφορά σε νέα δάνεια, που θα χορηγηθούν έως και την 31η Δεκεμβρίου 2020 τακτής λήξης και διάρκεια έως πέντε έτη, και καλύπτει το κάθε δάνειο καθ’ όλη την διάρκειά του, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλής.

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νομίμως στην Ελλάδα σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή αγροτικών προϊόντων, αλιεία και υδατοκαλλιέργειες.

Η οικονομία ως έννοια είναι απρόσωπη αλλά πολύ σημαντική, ωστόσο σημαντικότερη είναι η ανθρώπινη υπόσταση που έως καισήμερα δυστυχώς χαρακτηρίζεται μονάδα παραγωγής.

Οι λήπτες των αποφάσεων δεν πρέπει να ξεχνούν ποτέ, ότι κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνεται με ένα και μόνο γνώμονα.

Τον σεβασμό στον άνθρωπο και την ευημερία της κοινωνίας…

*Οικονομολόγος, τραπεζικός σύμβουλος, υπεύθυνος επιχειρήσεων ΕΒΕ Κιλκίς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα