Τι ισχύει με το ακατάσχετο οφειλών προς Δημόσιο, τράπεζες και ιδιώτες

Οικονομία /

Γράφει ο Πολύκαρπος Βασιλειάδης

Πληθαίνουν οι καταγγελίες δανειοληπτών – εγγυητών εξ αιτίας του ότι οι τράπεζες (σημειώνουμε ότι τράπεζα είναι ιδιώτης) τελευταία προχωρούν σε ανάληψη χρημάτων από δηλωμένους ακατάσχετους λογαριασμούς για είσπραξη ληξιπροθέσμων οφειλών τους.

Από την λάθος ερμηνεία των σχετικών διατάξεων πολλές φορές αδικούνται και κινδυνεύουν οι οφειλέτες οι οποίοι προφανώς και δεν προκάλεσαν ούτε την κρίση, ούτε την μείωση του μισθού ή της σύνταξής τους, ούτε επιδίωξαν να βρεθούν σε κατάσταση ανεργίας, ή να επωμισθούν τις συνέπειες της πανδημία, για να τους καταλογίζουμε εύκολους και ανεπίτρεπτους χαρακτηρισμούς (κακοπληρωτές, κ.α).

Για το λόγο αυτό οφείλουμε να θέσουμε υπόψη των δανειοληπτών που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια κάποια δικαιώματά τους, ώστε να μην επιτραπεί σε κανέναν πιστωτή ή υπάλληλό του να λειτουργήσει αυθαίρετα, με ό,τι συνεπάγεται κάτι τέτοιο.

Το άρθρου 20 εδ. α΄ του Νόμου 4161/2013 (ΦΕΚ) ορίζει:
«Απαιτήσεις από καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.
Από το προηγούμενο εδάφιο εξαιρείται ως δανειστής το Δημόσιο, για το οποίο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, Α` 90), και με δήλωση του καταθέτη προς ένα εκ των πιστωτικών ιδρυμάτων προσδιορίζεται ο λογαριασμός για τον οποίο θα ισχύει το ακατάσχετο ».

Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.δ 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) ορίζει:
« Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα ».

Από τις ως άνω διατάξεις προκύπτει ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των 1.500,00 ευρώ μόνο σε ένα ατομικό (τραπεζικό) λογαριασμό ή μέχρι του ποσού 2.000,00 ευρώ μόνο σε ένα τραπεζικό κοινό λογαριασμό εφόσον ο δικαιούχος του λογαριασμού δηλώσει στην τράπεζα ότι επιθυμεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός να είναι ακατάσχετος.

Η προστασία αυτή παρέχεται μόνο για ένα λογαριασμό και μόνο σε μία τράπεζα, μετά από δήλωση στην Τράπεζα και καλύπτει τα ως άνω ποσά διαρκώς, υπό την έννοια ότι όσο στους λογαριασμούς υπάρχουν ποσά που δεν υπερβαίνουν τα ανωτέρω όρια, δεν μπορούν τα ποσά αυτά να κατασχεθούν.

Η ως άνω προστασία παρέχεται έναντι οποιουδήποτε δανειστή ( οφειλές προς τράπεζες, ιδιώτες, ασφαλιστικές εταιρίες) πλην των οφειλών προς το Δημόσιο, εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και εν γένει κάθε οφειλής προς το Δημόσιο με τη στενή και την ευρεία του όρου έννοια.

Η αντίστοιχη προστασία των καταθέσεων για οφειλές προς το Δημόσιο παρέχεται μόνο σε ένα ατομικό ή κοινό λογαριασμό, και μέχρι το ποσό των 1.250,00 ευρώ μηνιαίως, αν ο δικαιούχος του λογαριασμού δηλώσει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης ότι επιθυμεί ο συγκεκριμένος λογαριασμός να είναι ακατάσχετος.

Αν συνεπώς, ένα μήνα στον ως άνω λογαριασμό κατατεθούν περισσότερα από 1.250,00 ευρώ τότε τα χρήματα αυτά, κατά το ποσό που υπερβαίνουν το ως άνω ποσό, μπορούν να κατασχεθούν από το Δημόσιο.

Επομένως, αν έχουμε οφειλές προς τράπεζες ή άλλους ιδιώτες, πλην του Δημοσίου, μπορούμε με δήλωση μας σε μία τράπεζα να ορίσουμε ότι ένας συγκεκριμένος λογαριασμός μας θα είναι ακατάσχετος μέχρι το ποσό των 1.500,00 ευρώ και στην περίπτωση αυτή, όσο το ποσό της κατάθεσης δεν υπερβαίνει το ως άνω όριο ανά μήνα, δεν μπορεί να κατασχεθεί.

Είναι και ηθικό και δίκαιο οι άνθρωποι και κυρίως οι ευάλωτοι σε καμία περίπτωση να μην αδικούνται… και αυτό, σε μία ευνομούμενη πολιτεία, μπορεί να ευδοκιμήσει μόνο όταν και αυτοί που δεν αδικούνται αγανακτούν και το καταγγέλλουν όπως και οι αδικημένοι (Σόλων, 630 – 560 π.Χ.)

*Οικονομολόγος, τραπεζικός μεσολαβητής,
Υπεύθυνος επιχειρήσεψν ΕΒΕ Κιλκίς

Περισσότερα
Δείτε ακόμα