Ορίσθηκαν οι εντεταλμένοι εκτός της αντιδημαρχίας Γουμένισσας

Πολιτική /

Στον ορισμό των εντεταλμένων δημοτικών συμβούλων από την πλειοψηφία και τους τομείς ευθύνης, που θα ασκούν αμισθί, προχώρησε με σχετική απόφασή του ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος Γκουντενούδης.

Χωρίς, ωστόσο, να προχωρήσει ταυτοχρόνως και στον ορισμό αντιδημάρχου γιά την δημοτική ενότητα της Γουμένισσας, που αποτελεί έως σήμερα το «αγκάθι» στην υπόθεση της νεας διοικητικής διάρθρωσης του δήμου Παιονίας, σε ό,τι αφορά στα αιρετά στελέχη του.

Από την σχετική απόφαση προκύπτει η συνέχιση του μέχρι προ τινος αντιδημάρχου καθαριότητας και πρασίνου Κωνσταντίνου Μεμετζή στον τομέα της καθαριότητας, καθώς το λοιπό κομμάτι ευθύνης έχει παραχωρηθεί στον νέο αντιδήμαρχο Γιώργο Παμποράκη.

Αναβαθμισμένος θα πρέπει να θεωρείται και ο ρόλος των συμβούλων Ιωάννη Αδαμόπουλου και Ιωάννη Αλίρη στους οποίους ανατέθηκαν πρόσθετες αρμοδιότητες, ενώ έχει ενδιαφέρον εάν, εν τέλει, η Ελένη Δούμου αναλάβει πέραν του τομέα γεωργίας-κτηνοτροφίας και την ευθύνη της αντιδημαρχίας στην δημοτική ενότητα Γουμένισσας, όπως την φέρουν οι πληροφορίες μας.

Αναλυτικότερα η απόφαση του δημάρχου Παιονίας Χρήστου Γκουντενούδη γιά τον ορισμό των εντεταλμένων συμβούλων και τις αρμοδιότητές των έχει ως εξής:

«… Α. Ορίζουμε με ρητή εντολή μας τους κάτωθι δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Παιονίας και αναθέτουμε σε αυτούς χωρίς αμοιβή την εποπτεία των υπηρεσιών και το συντονισμό των δράσεων όπως κάτωθι περιγράφονται:

1. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στους τομείς Καθαριότητας, Ανακύκλωσης , Διαχείρισης – Κίνησης- Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (Αρμοδιότητες Γραφείου Καθαριότητας- Αποκομιδής απορριμμάτων και ανακύκλωσης υλικών, Αρμοδιότητες Γραφείου Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων, Αρμοδιότητες Γραφείου Διαχείρισης Κίνησης Οχημάτων και Μηχανημάτων) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου καθώς επίσης και την περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων στην Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου και Ευρωπού.
Εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

Στον παραπάνω επίσης αναθέτουμε την θεώρηση γνησίου της υπογραφής των πολιτών, θεώρηση ακριβούς φωτοαντιγράφου καθώς επίσης και την βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πολιτών στην Δημοτική Ενότητα Ευρωπού.

2. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα της Ανάπτυξης (Αρμοδιότητες Γραφείου Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων [πλην λαϊκών αγορών], Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού, αρμοδιότητες γραφείου Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Οργάνωσης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, αρμοδιότητες γραφείου Τεχνολογιών-Πληροφορικής και Επικοινωνιών) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων.

3. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας (Αρμοδιότητες Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής , Αρμοδιότητες Γραφείου Προστασίας της Δημόσιας Υγείας) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

4. Η δημοτική σύμβουλος κ. ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Τομέα Γεωργίας-Κτηνοτροφίας (Αρμοδιότητες Γραφείου Αγροτικής Παραγωγής, Αρμοδιότητες Γραφείου Αλιείας) όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

5. Η δημοτική σύμβουλος κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ορίζεται Εντεταλμένη Δημοτική Σύμβουλος στον Τομέα Ισότητας και Εθελοντισμού (αρμοδιότητες Γραφείου Πολιτικής Ισότητας των Φύλων και αρμοδιότητες Γραφείου εθελοντισμού), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

6. Ο δημοτικός σύμβουλος κ. ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ορίζεται Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος στον Τομέα Παιδείας – Αθλητισμού- Πολιτισμού (Αρμοδιότητες Γραφείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Πολιτισμού), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου, ορίζεται επίσης Υπεύθυνος για την έκδοση της Εφημερίδας του Δήμου και εξουσιοδοτείται για την υπογραφή των σχετικών με τα ανωτέρω θέματα εγγράφων και την εποπτεία των αντιστοίχων υπηρεσιών (πλην χρηματικών ενταλμάτων).

Β. Τροποποιεί την υπ’ αριθμό 3.857/01-03-2017 απόφαση ορισμού Αντιδημάρχων ως προς τις εκχωρηθείσες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο Παμποράκη Γεώργιο του Φωτίου ως εξής:
Μεταβιβάζονται στον Αντιδήμαρχο Φωτισμού, Περιβάλλοντος και Πρασίνου οι παρακάτω καθ ύλην αρμοδιότητες:

*Για θέματα Τμημάτων Πρασίνου- Κοιμητηρίων , Φωτισμού , Περιβάλλοντος και Λαϊκών Αγορών.

Γ. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων των εντεταλμένων Συμβούλων γίνεται πάντοτε σε συνεννόηση με το Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδημάρχους.

Σε περίπτωση απουσίας, κωλύματος ή άλλης αδυναμίας, τον εκάστοτε απόντα ή κωλυόμενο Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο αναπληρώνει ο Δήμαρχος, ενώ η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο του Δημάρχου.

Από την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται καμία δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, να δημοσιευθεί σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα, στην ιστοσελίδα του Δήμου Παιονίας, στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος».