Όμιλος αριστείας δημιουργικότητας και καινοτομίας δημιουργείται στο 2ο ΠΕΙ.Σ. Κιλκίς

Εκπαίδευση /

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων των μαθητών/τριών, τόσο των μαθητών/τριών του Πειραματικού Σχολείου (ΠΕΙ.Σ.) όσο και άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης δημιουργούνται όμιλοι αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας οι οποίοι λειτουργούν μετά τη λήξη των μαθημάτων του ημερησίου ωρολογίου προγράμματος. Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τις φυσικές επιστήμες, τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, τα νέα γνωστικά αντικείμενα όπως η αστρονομία, καθώς και λοιπά πεδία όπως ο αθλητισμός, και έχουν ως σκοπό τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών/τριών όσο και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την προώθηση της αριστείας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο λειτουργίας τους αξιοποιούνται σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες και μέσα διδασκαλίας, αναπτύσσεται καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιούνται συνεργασίες με Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ιδρύματα κ.ά.

Για τις εγγραφές των μαθητών/τριών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:

1. Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους δέκα (10) και ο μέγιστος στους είκοσι (20). Η τυχόν υπέρβασή του ή μείωση του αριθμού των μαθητών/τριών, λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς.

2. Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, είναι δυνατόν να απευθύνονται σε μαθητές/τριες μίας ή περισσοτέρων τάξεων.
3. Ένας μαθητής/ μία μαθήτρια μπορεί να συμμετάσχει σε δύο (2) ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.
4. Στους ομίλους μπορούν να συμμετέχουν εκτός από τους/τις μαθητές/τριες του ΠΕΙ.Σ. και μαθητές/τριες από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης.
5. Η επιλογή των μαθητών/τριών είναι δυνατόν να γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες του σχολείου και των άλλων σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης εκτός και εάν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί του ομίλου προτείνουν αιτιολογημένα άλλες διαδικασίες επιλογής.
6. Το εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο (2) διδακτικές ώρες
7. Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο που καθορίζει το σχολείο. Η έναρξη της λειτουργίας τους είναι απαραίτητο να έχει πραγματοποιηθεί έως στις 14.30 μ.μ..
8. Η λειτουργία των ομίλων θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’ ελάχιστο σαράντα (40) ώρες ετησίως.
9. Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται: (α) η συστηματική παρακολούθηση (ο/η μαθητής/τρια δε μπορεί να απουσιάσει περισσότερες από 8 ώρες ετησίως, και (β) η εκπόνηση εργασιών ή η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου το οποίο τους ανατίθεται από τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του ομίλου.
Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις δεν δικαιούνται την περαιτέρω παρακολούθηση του ομίλου.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου, στους συμμετέχοντες μαθητές/τριες χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Οι Όμιλοι που θα λειτουργήσουν στο 2ο Πειραματικό ΓεΛ το σχολικό έτος 2021-2022 είναι οι ακόλουθοι:

1. Όμιλος Φιλαναγνωσίας «Λέσχη ανάγνωσης»
Στόχοι του Ομίλου:
• Εξοικείωση με τη Νεοελληνική Γλώσσα και ανάπτυξη δεξιοτήτων στη Γλώσσα
• Επαφή με λογοτεχνικά κείμενα και ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης
• Εμπέδωση θεωρητικού πλαισίου Γλώσσας και Λογοτεχνίας
• Εξοικείωση με αφηγηματικές τεχνικές, γλωσσικές επιλογές και ερμηνευτικό σχόλιο στη Λογοτεχνία

2. Όμιλος Αστροφυσικής «Η μαγεία του σύμπαντος»
Στόχοι του Ομίλου:
• Εξοικείωση των μαθητών/τριών με βασικές έννοιες αστροφυσικής.
• Κατανόηση των νόμων που περιγράφουν το ηλιακό μας σύστημα.
• Γνωριμία με τα τηλεσκόπια.
• Εισαγωγή στη διαστημική.
• Προετοιμασία, όσων μαθητών επιθυμούν, για το διαγωνισμό Αστρονομίας 2021-22.

3. Όμιλος «Θεατρική Αγωγή»
Στόχοι του Ομίλου:
• Εξοικείωση με το θεατρικό λόγο ως μορφή πεζού λόγου και τα είδη του στην ιστορική του εξέλιξη.
• Επαφή με θεατρικά κείμενα και καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας τους στους/στις μαθητές/τριες με ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων.
• Εξοικείωση με τη θεατρική έννοια της εργοανάλυσης και της σχέσης με τη θεατρική πράξη.
• Καλλιέργεια της ικανότητας σύνδεσης του θεατρικού έργου με την παραστατική απόδοσή του, αξιολόγησης και κριτικής.
• Εξοικείωση με τη διαδικασία μεταγραφής ενός είδους κειμένου σε άλλο είδος και ειδικά δραματοποίησης πεζού ή ποιητικού κειμένου.

4. Όμιλος «Διά Βίου Μάθηση και Εθελοντισμός»
Στόχοι του Ομίλου:
• Η βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των εφοδίων των μαθητών/τριών σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο.
• Ο Εθελοντισμός, αποτελεί δείκτη πολιτισμού και παιδείας. Μέσω εθελοντικών δράσεων το σύγχρονο σχολείο καλείται να συμβάλλει θετικά στην τοπική κοινωνία, να προασπίσει θεμελιώδη δικαιώματα, να ενδυναμώσει την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη μέσω της ουσιαστικής διασύνδεσης με την τοπική κοινωνία.
• Την κατάκτηση αυτογνωσίας και ετερογνωσίας των μαθητών, την πολύπλευρη και σφαιρική τους επιμόρφωση στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, μέσω επιμορφωτικών ημερίδων και δράσεων.

5. Όμιλος «Άθληση»
Στόχοι του Ομίλου:
• Βελτίωση της φυσικής κατάστασης των συμμετεχόντων.
• Γυμναστική και διασκέδαση.
• Προετοιμασία για τις δοκιμασίες των Στρατιωτικών Σχολών.
• Προετοιμασία για τις δοκιμασίες εισαγωγής στο ΤΕΦΑΑ.

6. Όμιλος «άΣΚΙση και Διαβίωση σε ένα Υγιές Φυσικό Περιβάλλον»
Στόχοι του Ομίλου:
• Να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες ότι η άσκηση γεμίζει τον οργανισμό με δύναμη, διατηρεί το σώμα σε φυσιολογικό βάρος, θωρακίζει τον οργανισμό ενάντια στις ιώσεις και προσφέρει πολλά οφέλη. … οποιαδήποτε μορφή άΣΚΙσης είναι ωφέλιμη.
• Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τις υπαίθριες δραστηριότητες και να οργανώνονται κατάλληλα γι’ αυτές (πεζοπορία, ποδηλασία) για να μπορούν να χαρούν τις εξορμήσεις τους.
• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι το καθαρό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την υγεία και την ευημερία του ανθρώπου

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στη σχολική μονάδα έως την Τετάρτη 6-10-2021 ώρες 8:00 π.μ. -13:00 μ.μ.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Ευτυχώς …υπάρχουν και αυτά

Ανάμεσα στους ελαχίστους παρευρεθέντες, λόγω της πανδημίας, στην τακτική άσκηση μετά στρατευμάτων (ΤΑΜΣ) της Πέμπτης 30.9.21 σε περιοχές του δήμου […]