Νέος νόμος γιά διατήρηση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμών

Αγροτικά /

Από την διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και κτηνιατρικής Κιλκίς ανακοινώθηκε, ότι εκδόθηκε ο Ν. 4859/2021 (ΦΕΚ 228/Α) «Μέτρα διευκόλυνσης και εκσυγχρονισμού της ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, διατάξεις για τη διενέργεια ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», με τον οποίο τροποποιούνται, αντικαθίστανται ή καταργούνται κάποιοι από τους όρους του Ν. 4056/2012.

Με το άρθρο 8 «Βελτίωση ή εκσυγχρονισμός δραστηριοτήτων υφιστάμενων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών ……» του παραπάνω νόμου τροποποιήθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 17α του Ν. 4056/2012 και δόθηκε παράταση γιά την υποβολή αιτήσεων γιά την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον οικισμού μέχρι τις 31/12/2022.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα