Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων πρατηρίων καυσίμων

Οικονομία /

Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) υλοποιεί δύο (2) προγράμματα κατάρτισης ογδόντα (80) ωρών έκαστο, που αφορούν : 1) Στέλεχος Πωλητής Λιανικής και 2) Στέλεχος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Ασφαλούς Διακίνησης Καυσίμων.

Σ’ αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να συμμετάσχουν 1.280 εργαζόμενοι συνολικά (αθροιστικά και για τα δύο) από όλες τις διοικητικές περιφέρειες της χώρας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας) ή εποχικά εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξάρτητα από τον κλάδο ή την επιχείρηση που απασχολούνται και ο καθένας εξ’ αυτών μπορεί να επιλέξει να συμμετάσχει σε ένα εκ των δύο.

Το εκπαιδευτικό επίδομα είναι τετρακόσια (400,00) ευρώ (μείον τις νόμιμες κρατήσεις).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση και την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στις παραπάνω δράσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος (Ο.Β.Ε.) : https://www.katartisi.obe.gr/.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα