Πoιότητα ζωής σε ασθενείς με χρόνια νόσο

Αρθρογραφία /

Γράφει η Έλλη Φρεγγίδου

Με τον όρο Ανακουφιστική Ιατρική αναφερόμαστε στην εφαρμογή της κατάλληλης ιατρικής φροντίδας σε ασθενείς που υποφέρουν από μια ανίατη νόσο, παρέχοντάς τους ποιότητα ζωής μέσα από τη συνεργασία επιστημόνων (π.χ. ιατρών, νοσηλευτών, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών κ.α.). Φιλοσοφία της Ανακουφιστικής Ιατρικής είναι η βελτίωση της ζωής ασθενών με μια μη αναστρέψιμη νόσο, εξατομικευμένα, καλύπτοντας τις ανάγκες τους σε σωματικό, ψυχολογικό, κοινωνικό και πνευματικό επίπεδο.

Ευρωπαϊκά ερευνητικά δεδομένα υποδηλώνουν την ανάγκη πρόβλεψης δημιουργίας μονάδων ανακουφιστικής φροντίδας, μιας και αυξητικές είναι οι ανάγκες των ασθενών για ποιότητα ζωής και ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών στα τελικά στάδια μιας ανίατης ασθένειας. Επίσης, τα τελευταία 50 χρόνια ο αριθμός των ατόμων που πεθαίνει σε ένα νοσοκομειακό ίδρυμα φαίνεται να είναι αυξημένος, παρα την επικρατούσα γενική αντίληψη ότι οι ασθενείς προτιμούν να περνούν τα τελευταία στάδια της ασθένειας στο σπίτι τους.

Η δημιουργία μια τέτοιας μονάδας Ανακουφιστικής Ιατρικής διοικητικά προϋποθέτει τη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, το σχεδιασμό χρονοδιαγράμματος κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την διαμόρφωση των επικοινωνιακών στόχων και την πρόβλεψη των πιθανών προβλημάτων κατά την εφαρμογή των αποφάσεων.

Γενικότερα, οι νοσηλείες σε μονάδες Ανακουφιστικής Ιατρικής έχουν συσχετιστεί με ελάττωση των δυσάρεστων συμπτωμάτων και με υψηλότερο αίσθημα ικανοποίησης τόσο στους ασθενείς, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον. Το δεδομένο αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη δημιουργία μιας μονάδας Ανακουφιστικής Ιατρικής.

Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας μονάδας χρειάζεται, ωστόσο, να προσδιορίζεται και από διοικητικούς, διαχειριστικούς και οικονομοτεχνικούς παράγοντες. Το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας είναι από τα πρώτα ζητήματα πάνω στο οποίο οφείλουμε να λάβουμε ακριβή γνώση. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί με σαφήνεια ο ακριβής πληθυσμός που θα εξυπηρετηθεί όπως και το είδος και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Μελετώντας την ερευνητική δραστηριότητα γύρω από τη δημιουργία μιας ενδονοσοκομειακής μονάδας παροχής ανακουφιστικής φροντίδας, συμπεραίνουμε, πρώτα από όλα, ότι συσχετίζεται με σημαντικά οικονομικά νοσοκομειακά οφέλη. Έτσι, λοιπόν, δαπανούμε λιγότερα σε ασθενείς που λαμβάνουν ανακουφιστική φροντίδα σε ειδική μονάδα νοσοκομειακού πλαισίου από ότι σε ασθενείς που λαμβάνουν ανάλογη φροντίδα στο σπίτι ή σε ασθενείς σε τελικό στάδιο που νοσηλεύονται σε άλλο τμήμα. Προκειμένου να επιτύχουμε ανάλογα αποτελέσματα, οφείλουμε να έχουμε στοιχεία για τον τρόπο χρηματοδότησης της μονάδας (π.χ. ευρωπαϊκά κονδύλια).

Ενέργειες όπως η δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου, ο οικονομικός προγραμματισμός, ο λειτουργικός σχεδιασμός είναι, με βεβαιότητα, θεμελιώδεις για τη δημιουργία και οργάνωση μονάδων που παρέχουν υπηρεσίες Ανακουφιστικής Ιατρικής σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο τελικού σταδίου. Κατά συνέπεια, χρειάζεται, πρωταρχικά, να αξιολογήσουμε τις ανάγκες των ασθενών, να καθορίσουμε το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχουμε, όπως, επίσης, να διερευνήσουμε πώς αυτό το επιχειρησιακό πρόβλημα μπορεί να επηρεάσει το υπόλοιπο προσωπικό και την έως τώρα λειτουργία του νοσοκομείου.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να γνωρίζουμε τις ανάγκες σε προσωπικό, όπως και σε τεχνολογικό εξοπλισμό. Πιο συγκεκριμένα, να λάβουμε πληροφόρηση αν το προσωπικό που διαθέτουμε είναι κατάλληλα και επαρκώς εκπαιδευμένο για να παρέχει ανακουφιστική φροντίδα, καθώς και να προβλέψουμε τις αμοιβές νέου εξειδικευμένου προσωπικού και τις δεξιότητες και ικανότητες που πρέπει αυτό να διαθέτει. Χρειάζεται, επίσης, να λάβουμε υπόψιν μας πως η δημιουργία μιας μονάδας Ανακουφιστικής Ιατρικής, προϋποθέτει τον υπολογισμό των οικονομικών συνεπειών που αυτή η απόφαση θα επιφέρει στο σύνολο των τμημάτων του νοσοκομείου.

Επιπλέον, ο υπολογισμός του όγκου του συγκεκριμένου νοσοκομείου (π.χ. πόσο προσωπικό, ποιες ειδικότητες, πόσες κλίνες διαθέτει) μας επιτρέπει να δημιουργήσουμε μια μονάδα ανάλογη με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Παράλληλα, είναι απαραίτητο να λάβουμε πληροφόρηση για το ποσοστό πληρότητας του νοσοκομείου, όπως, επίσης, και την ετήσια χρήση κλινών. Οι συνολικές εισαγωγές ασθενών και οι εισαγωγές ανά ημέρα, αποτελούν στατιστικά στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον βέλτιστο προγραμματισμό της νέας μονάδας. Τέλος, ο υπολογισμός κόστους της κάθε εισαγωγής και του κόστους πρόσληψης προσωπικού είναι αναγκαίο να υπάρχουν στη διάθεση του Διοικητή.

Με τη δημιουργία μιας Μονάδας Ανακουφιστικής Ιατρικής αναμένουμε με βεβαιότητα πάνω από όλα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών, την ανακούφιση συμπτωμάτων, τη μείωση αισθήματος πόνου και την άνοδο της οικογενειακής ικανοποίησης.

Περισσότερα

Δημόσιο forever …

Μετά από 10 χρόνια κρίσης, χρεοκοπίας και τα συναφή πιστέψαμε μεγάλη μερίδα αφελών υπηκόων του Ελλαδιστάν, ότι κάτι θα είχε […]

Δείτε ακόμα

Έκαναν …τα σαράντα

Τα σαράντα της νέας νομαρχιακής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ πρόλαβαν και έκαναν, χωρίς όμως να γνωρίζουν ότι ο πρώτος σε ψήφους […]