Είκοσι τέσσερις προσλήψεις στην καθαριότητα του δήμου Κιλκίς

Γενικά /

Ο δήμος Κιλκίς ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων:

τριών (03) ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων,

ενός (01) ΔΕ οδηγού πλυντηρίου κάδων και

είκοσι (20) ΥΕ εργατών/τριών καθαριότητας συνοδών απορριμματοφόρων,

για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του τμήματος καθαριότητας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δήμος Κιλκίς, Αμπέλων 4 (Β΄ Εργατικές κατοικίες), Τ.Κ. 61100 Κιλκίς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας υπόψη κ. Δαμιανού Αντωνιάδη (τηλ. επικοινωνίας: 23410 75234 και 23410 75235).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικά το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Κιλκίς, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες(συγκεκριμένα από 10 Απριλίου 2019 έως και 19 Απριλίου 2019).

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη), τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Ευτυχώς που τα επίσημα αποτελέσματα του πρωτοδικείου Κιλκίς αποκατέστησαν την τάξη, και δεν είχαμε …οικογενειακά «δράματα» εκεί στην δημοτική ενότητα […]

Επαναξεταστέοι

Ανεπαίσθητες ήταν οι αλλαγές σε ό,τι αφορά στην ένταξη περισσοτέρων βιοκαλλιεργητών της περιφερειακής μας ενότητας μετά την κατά 80 περίπου […]