Πέντε σχολικοί νοσηλευτές σε πέντε γυμνάσια του νομού Κιλκίς

Εκπαίδευση /

Γράφει ο Δρ. Θεόδωρος Χριστοφορίδης*

Ο σχολικός νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια είναι νοσηλευτής, απόφοιτος Α.Ε.Ι. Νοσηλευτικής και έχει ως κύριο έργο την προαγωγή της υγείας, της υγιεινής και ασφάλειας του υποστηριζόμενου από αυτόν μαθητή/τριας εντός του σχολικού χώρου.

Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση υποστήριξης μαθητή/τριας από σχολικό νοσηλευτή;

1. Αίτηση του γονέα/κηδεμόνα που υποβάλλεται στον/στην διευθυντή/ντρια ή προϊστάμενο/η της σχολικής μονάδας όπου φοιτά ο/η μαθητής/τρια κατά το σχολικό έτος 2021-2022.

2. Πρωτότυπη γνωμάτευση/βεβαίωση δημόσιου νοσοκομείου, στην οποία να περιγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από σχολικό νοσηλευτή, εκδοθείσας εντός εξαμήνου από την ημερομηνία αίτησης του γονέα/κηδεμόνα και η οποία να φέρει σφραγίδα από διευθυντή/ντρια κλινικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.). ή Πανεπιστημιακής Κλινικής. Η γνωμάτευση/βεβαίωση του δημόσιου νοσοκομείου υποχρεωτικά φέρει πρωτόκολλο, ημερομηνία και ευδιάκριτη σφραγίδα (στρογγυλή) και προσκομίζεται απαραιτήτως μαζί με την αίτηση του γονέα/κηδεμόνα

 Μέχρι πότε γίνονται οι αιτήσεις;
Οι αιτήσεις από τους γονείς έγιναν έως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.
 Εάν δεν πρόλαβαν οι γονείς να κάνουν τώρα αίτηση πότε θα μπορούν να ξανακάνουν;
Από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου του 2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς θα μπορούν να κάνουν αίτηση για Σχολικό Νοσηλευτή.
 Εάν το παιδί έχει έγκριση για παράλληλη στήριξή από εκπαιδευτικό και γνωμάτευση για σχολικό νοσηλευτή τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;
Ο γονιός μπορεί να κάνει μόνο μία αίτηση και να ζητήσει είτε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης είτε σχολικό νοσηλευτή, δυστυχώς το υπουργείο Παιδείας δεν εγκρίνει και τις 2 παράλληλες παρόλο που το δικαιούται ο μαθητής (Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον/στην ίδιο/α μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, για το ίδιο σχολικό έτος).
 Υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με παθήσεις όπου μπορούν να δουν οι γονείς εάν δικαιούνται σχολικό νοσηλευτή;
Όχι δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με παθήσεις, αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει γνωμάτευση από δημόσιο νοσοκομείο στην οποία να αναγράφεται με σαφήνεια η αναγκαιότητα υποστήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας από την διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Κιλκίς για φέτος, πέντε σχολικοί νοσηλευτές εγκρίθηκαν για πέντε ισάριθμους μαθητές πέντε διαφορετικών σχολείων.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 3699/2008 (Α΄/199) ως εξής :
• Την παρ. 1 του άρθρου 1 και την παρ. 1 του άρθρου 2
• Την παρ. 2 του άρθρου 6 όπως συμπληρώθηκε από τις διατάξεις της παρ.16 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193)
• Την παρ. 4 του άρθρου 7 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.18 του άρθρου 28 του ν.4186/2013 (Α΄/193) και με την παρ.3 του άρθρου 11 του ν.4452/2017 (Α΄/17).

2. Την παρ. 1 του άρθ. 109 του ν.4622/2019 (Α΄/133) –Ανάθεση δικαιώματος υπογραφής στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείων.

3. Το Π.Δ. 18/2018 -Οργανισμός του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Α’ 31)

4. Το Π.Δ. 83/2019 (Α΄/121) με θέμα: «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Την με αρ. πρωτ. 65491/Δ3/07-06-2021 (ΑΔΑ: Ω89Ο46ΜΤΛΗ-9ΡΤ) «Εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

6. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων , τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τις εισηγήσεις των οικείων ΚΕΣΥ ( μετονομάστηκαν σε ΚΕ.ΔΑ.Σ.Υ.) ή των ΔΕΔΑ (μετονομάστηκαν σε Ε.Δ.Ε.Α.) κατά περίπτωση (διά αναλυτικών πινάκων που διαβιβάστηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Την με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/03-04-2007 (Β΄/449) Υ.Α. «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων. α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, [………………………..]β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 48275/Δ3/28-03-2019 (ΦΕΚ/1088/Β΄/2019) Υ.Α.

7. Την με αρ. πρωτ. 88348/Δ3/30-05-2018 (Β΄/2038)Υ.Α. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης.

8. Την με αρ. πρωτ. 65491/Δ3/07-06-2021 «Εγκύκλιο προϋποθέσεων και διαδικασιών α) για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό νοσηλευτή μαθητών/τριών, για το διδακτικό έτος 2021-2022.»

9. Τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων γονέων ή κηδεμόνων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά (διά αναλυτικών πινάκων που διαβιβάστηκαν από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

Εγκρίνεται η στήριξη από σχολικό νοσηλευτή για 5 μαθητές/τριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες Γενικής Παιδείας και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το διδακτικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προσκομιζόμενες γνωματεύσεις –βεβαιώσεις δημόσιων νοσοκομείων όπως απεικονίζεται στο παρακάτω πίνακα:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧOΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΑΞΗ
1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΡΩΠΟΥ Α΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
3 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
4 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
5 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΓΥΝΑΙΚΟΚΑΣΤΡΟΥ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

*Φυσικός – Τεχνικός Δικτύων Η/Υ – Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Κιλκίς

Περισσότερα

Ανασυγκρότηση Συνδικαλιστικού Κινήματος Καθηγητών Ν. Κιλκίς: Συνεχίζουμε με άξονα την αυτοτέλεια του συνδικάτου

Ευχαριστήρια ανακοίνωση μετά την επικράτηση στις εκλογές εξέδωσε η “Ανασυγκρότηση» του συνδικαλιστικού κινήματος καθηγητών νομού Κιλκίς, στην οποία αναφέρει τα […]

Δείτε ακόμα