Δασαρχείο Κιλκίς: Σε ποιες περιπτώσεις επιτρέπεται η υλοτομία έως τις 3 Δεκεμβρίου

Αγροτικά /

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 26Α-31 του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Α’ 160), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 29/2022(ΦΕΚ Α’ 77) .

2. Την αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/83988/2740 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικού Γραμματέα Δασών » Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με Εντολή Υπουργού» του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, «Με Εντολή Υφυπουργού» «Με Εντολή Γενικού Γραμματέα Δασών» του Γενικού Γραμματέα Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά λόγο αρμοδιότητας , στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του ΥΠΕΝ, στους Προϊσταμένους των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής και στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, Δασαρχείων και Τμημάτων που υπάγονται σε αυτές » (ΦΕΚ 4528 /Β’ /2022).

3. Τις διατάξεις του ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112), «Ενίσχυση της διαφάνειας και την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο “Πρόγραμμα διαύγεια και άλλες διατάξεις”», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις: α) του άρθρου 37 του Π.Δ. της 19-11-1928 «Συλλογή και υλοτομία καυσόξυλων» β) του άρθρου 63 του Ν.Δ. 86/69 «Δασοπονικές μελέτες» γ) του άρθρου 66 του Ν.Δ. 86/69 «Δασικές αστυνομικές διατάξεις» δ) του άρθρου 177 του Ν.Δ. 86/69 «Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες»

5. Την ανάγκη ρύθμισης της υλοτομίας-συλλογής δασικών προϊόντων, της καυσοξύλευσης των κατοίκων της περιοχής ευθύνης της υπηρεσίας μας και την ανάγκη προστασίας της δασικής βλάστησης από ανεξέλεγκτη Λαθροϋλοτομία η οποία τείνει να γίνει μάστιγα για τα δάση της περιοχής.

6. Την παραγωγική δυναμικότητα και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα δάση της περιοχής ευθύνης μας.

7. Τις οξυμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες λόγω κρίσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των περιοχών ευθύνης μας.

8. Την με αριθ 179393/3128/18-12-2012 Εγκύκλιο διαταγή Ειδικής Γραμματείας Δασών.

9. Τις εγκεκριμένες και ισχύουσες Διαχειριστικές μελέτες των Δασικών Συμπλεγμάτων περιοχής ευθύνης μας. α) Μπέλλες -εγκριτική διαταγή 55909/23-08-2016, β) Κρουσσίων -εγκριτική διαταγή 43163/13-08-2018, γ) Μυριοφύτου-Πλαγιάς-Κεντρικού-Βάθης –Αγίου Μάρκου-Αναβρυτού-εγκριτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Α.Δ.Α.Δ 17/2022 Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632d9c5770128e28a8e6f2cd στις 23/09/22 14:45 2 διαταγή 68177/06-10-2016, δ) Τερπύλου-Επταλόφου-Μελανθίου -Ν. Σάντας-εγκριτική διαταγή 33479/09-07-2018.

10. Την με αρ. πρωτ. 317674/ 22 -09 -2022 απόφαση της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας-Θράκης με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο της Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης. Αποφασίζουμε

Α) Ρυθμίζουμε την υλοτομία-συλλογή δασικών προϊόντων, και της καυσοξύλευσης για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς ως κατωτέρω:

1) Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από αίτηση και έγκριση της Δασικής Αρχής: α) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δένδρα. β) Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα, είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και οι τεχνητές ή αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των ορίων των καλλιεργειών πλάτους μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε ιδιώτες. Τα αυτοφυή όμως δένδρα , εφ’ όσον διατίθενται στο εμπόριο συνοδεύονται με τα απαραίτητα έγγραφα(άδεια υλοτομίας, δελτίο μεταφοράς).

2) Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας τη συλλογή, υλοτομία και μεταφορά βεργών αποξήρανσης καπνού, περιέλιξη κηπευτικών φυτών, ξυλείας προς περίφραξη ποιμνιοστασίων, αγρών, αμπελιών, πασσάλων προς προστασία γεωργικών κτημάτων, ξυλεία για γεωργικά εργαλεία για κάλυψη των ατομικών αναγκών τους, ατελώς και με επίβλεψη υπαλλήλου μας, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκρισή μας η οποία θα δίνεται μετά από αυτοψία δασικού υπαλλήλου.

Β) Επιτρέπουμε τη συλλογή και διαμόρφωση καυσόξυλων από ξερά κατακείμενα και από ξερά ιστάμενα δένδρα οιουδήποτε είδους με τις παρακάτω ρυθμίσεις.

1) Η συλλογή θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο από τους μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, εντός των Δημοσίων δασών και των Δημοτικών δασών (κατόπιν αδείας του Δήμου Κιλκίς) της περιοχής, και μόνο μέσα στα διοικητικά όρια των Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων, απαγορευμένης της υλοτομίας σε κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.

2) Η υλοτομία ξερών ισταμένων δένδρων θα γίνεται αποκλειστικά κατόπιν υπόδειξης και συνεννόησης με τα δασικά όργανα. Αυτό επιβάλλεται από το γεγονός ότι, σε πολλές περιοχές αρκετά δένδρα πήραν χρώμα ξήρανσης, χωρίς όμως να ξηραθούν και τα οποία θα ξαναβλαστήσουν.

Γ) Επιτρέπουμε στους μόνιμους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας, που στα όρια τους υπάρχουν δασικά συμπλέγματα, την συλλογή και μεταφορά κατακείμενων καυσοξύλων καθώς και υπολειμμάτων υλοτομιών από τις υλοτομούμενες συστάδες, μετά την αποκομιδή των δασικών προϊόντων και κατόπιν ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας που θα ορίζει τον τόπο και τον χρόνο και με την παρουσία και έλεγχο δασικού οργάνου.

Δ) Επιτρέπουμε ατελώς και μετά από έγκρισή μας κατόπιν αιτήσεως, όλο τον χρόνο την υλοτομία και μεταφορά μικρής ποσότητας χρήσιμης ξυλείας (και όχι περισσότερο από μισό κυβικό μέτρο) για τις περιπτώσεις άμεσης και επιτακτικής ανάγκης π.χ. στήριξη κινδυνεύοντος σπιτιού, σταύλου, καλύβας κ.λ.π.

Ε) Επιτρέπουμε την υλοτομία των δασικών ειδών Γάβρου, Φουντουκιάς, Πουρναριού, για την κάλυψη των ατομικών αναγκών για καυσοξύλευση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών του παρακάτω πίνακα, περιοχής ευθύνης μας από συστάδες των δασικών συμπλεγμάτων στις οποίες Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632d9c5770128e28a8e6f2cd στις 23/09/22 14:45 3 υπάρχουν τα ανωτέρω είδη και οι οποίες συστάδες βρίσκονται , εκτός μελέτης διαχείρισης και πάντα με έλεγχο και παρουσία δασικού οργάνου. Η υλοτομία των ανωτέρω ειδών θα γίνετε επιλογικά με την υπόδειξη δασικού οργάνου και ο βαθμός συγκόμωσης της συστάδας, δεν θα κατέρχεται του 0,7. Οι συστάδες που θα γίνουν οι παραπάνω υλοτομίες και ο χρόνος πραγματοποίησης είναι οι παρακάτω:

Οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα του χρόνου υλοτομίας προκύψει λόγω ειδικών συνθηκών, θα γίνει με απόφαση του Δασαρχείου Κιλκίς.

ΣΤ). Οι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω οικισμών στην περίπτωση Ε, θα προμηθεύονται βάσει των καταστάσεων που θα υποβληθούν από τους Δήμους, εγκριτικό σημείωμα από την υπηρεσία μας. Ο ενδιαφερόμενος θα φέρει μαζί του τη σχετική έγκριση του Δασαρχείου επί της οποίας κατά τον έλεγχο από τα δασικά όργανα θα αναγράφεται η ημερομηνία υλοτομίας και η ποσότητα των υλοτομηθέντων καυσόξυλων, καθώς αυτή επέχει θέση δελτίου μεταφοράς. Μετά την ολοκλήρωση της υλοτομίας το εγκριτικό σημείωμα θα παραδίδεται στα δασικά όργανα. Η διάρκεια της υλοτομίας για κάθε χωριό βρίσκεται εντός των γενικών ορίων που ορίζεται με την παρούσα, και προσδιορίζεται ακριβώς για κάθε οικισμό για να επιτυγχάνεται ο καλλίτερος έλεγχος και η εποπτεία από το δασικό προσωπικό. Η μέγιστη ποσότητα που δύναται να υλοτομείται από κάθε ενδιαφερόμενο ανέρχεται στα 4 χ.κ.μ.(περίπου 2 τόνοι). Σε περίπτωση μη επάρκειας των ανωτέρω δασικών ειδών προς υλοτομία θα επιτρέπεται η υλοτομία στους δικαιούχους με σειρά προτεραιότητας ως εξής: Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Άτομα Με Ειδικές ΑνάγκεςΣυνταξιούχοι ΟΓΑ-Στρατευμένοι Γονείς-Μονογονεϊκή οικογένεια.

Ζ) Επιτρέπουμε ατελώς και χωρίς άδεια υλοτομίας τις κλαδεύσεις όλο τον χρόνο δενδροστοιχιών κατά μήκος δημοσίων οδών ή και αγροτικών οδών, με αίτημα του Δήμου που υπάγονται ή της Π.Ε. Κιλκίς και κατόπιν δικής μας αδείας που θα ορίζει τον τόπο τον χρόνο και την παρουσία του δασικού οργάνου μας καθώς επίσης και την διάθεση των παραγόμενων καυσόξυλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων. Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 632d9c5770128e28a8e6f2cd στις 23/09/22 14:45 4

Η) Απαγορεύουμε για λόγους προστασίας των παραρεμάτιων δασικών εκτάσεων την υλοτομία οποιουδήποτε ξερού ή κατακείμενου δένδρου στην περιοχή που βρίσκεται εντός των ορίων της Τοπικής Κοινότητας Καστανεών Δήμου Κιλκίς.

Θ) Γενικές ρυθμίσεις

1) Η συνολική ποσότητα των συλλεγόμενων καυσόξυλων από όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν δύναται να υπερβαίνει τα 8 (οκτώ) Χωρικά Κυβικά Μέτρα κατά δικαιούχο.

2) Η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας θα προκύπτει από κατάσταση που θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη από τους αντίστοιχους Δήμους –Κιλκίς και Παιονίας.

3) Η μεταφορά των συλλεγόμενων καυσόξυλων επιτρέπεται μόνο μέσα στην περιφέρεια όπου ανήκουν τα δάση (δημόσια και δημοτικά). Μεταφορά των δασικών αυτών προϊόντων από οικισμό σε άλλο οικισμό για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται.

4) Ορίζουμε αυστηρά τον χρόνο υλοτομίας και συλλογής των καυσοξύλων των περιπτώσεων Β, Γ, ως ανωτέρω το διάστημα από 26-09-2022 έως και 03-12-2022 από 08:00 π.μ. έως 17:00 μ.μ. κάθε μέρα εκτός Κυριακών και εορτών. 5) Η συλλογή ξερών, κατακειμένων και υπολειμμάτων υλοτομίας εντός των Δημοτικών Δασών θα γίνεται μετά από άδεια του Δήμου Κιλκίς.

Οι παραβάτες της παρούσας Δασικής Ρυθμιστικής Αστυνομικής Διάταξης διώκονται ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας.

Η εφαρμογή της διάταξης αυτής αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης της, δια τοιχοκολλήσεως στα Δημοτικά καταστήματα(έδρες Δήμων),τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της περιοχής του Δασαρχείου Κιλκίς και την ανάρτηση της στην Διαύγεια.

Η τήρηση της ανατίθεται στην Δασική Υπηρεσία, την Αστυνομία και κάθε φιλόνομο πολίτη, ισχύει για ένα χρόνο έως 25-09-2023 και καταργεί κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη. Ο Μ.Ε. Γ.Γ. Δασών Ο Δασάρχης Κιλκίς Βούρτσας Γεώργιος

Περισσότερα

Εκδήλωση του Θ.Καράογλου στην Χαλκηδόνα για τα ζητήματα του αγροτικού κόσμου με ομιλητή τον Γ.Γεωργαντά

Συνεχίζοντας τις ενημερωτικές δράσεις με τίτλο «Συνομιλώντας με την κοινωνία», ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου, την […]

Δείτε ακόμα