Από «εμπόδιο» σε «εμπόδιο» η κατασκευή του τμήματος δρόμου Ασσήρου – Νέας Σάντας

Γενικά /

Γράφει ο Βαγγέλλης Αποστολίδης

Σε νέα «περιπέτεια» έχει η εισέλθει εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα η πορεία εκτέλεσης του έργου, που αφορά σην οδική σύνδεση του Κιλκίς με την Εγνατία οδό, στο ημιτελές τμήμα από τον κόμβο της Νέας Σάντας μέχρι τον αντίστοιχο της Ασσήρου Θεσσαλονίκης, καθώς, με βάση το έγγραφο που έχει αναρτηθεί στην «Διαύγεια» από την Τετάρτη 27-4-22 , έχουμε απόφαση της αρμόδιας περιφερειακής διοίκησης Κ. Μακεδονίας να κηρυχθεί η ανάδοχος εταιρία του έργου »Αναστηλωτική» ΑΤΕ ως έκπτωτη, με βάση τα προβλεπόμενα από την κειμένη νομοθεσία στο άρθρο 61 του νόμου 3669/2008.

Η εν λόγω οδική σύνδεση είναι υψηλής αξίας και γιά την περιφερειακή ενότητα του Κιλκίς σε πολλαπλά επίπεδα, καθώς πέραν των διευκολύνσεων σε επίπεδο μεταφοράς και ασφάλειας από τους επικείμενους χρήστες του, είναι ιδιαίτερης σημασίας και σε αναπτυξιακό επίπεδο γιά την οικονομία και τις επιχειρήσεις της στην περιφερειακή μας ενότητα, δεδομένου ότι την συνδέει με την κατά τεκμήριο μεγαλύτερη σε όλα τα επίπεδα ενότητα της Θεσσαλονίκης.

Δυστυχώς, όμως, η πορεία υλοποίησης της είναι γεμάτη από εμπόδια και καθυστερήσεις, που έχουν οδηγήσει αυτό το σημαντικό γιά όλη την Κ. Μακεδονία έργο , αλλά και την χώρα μας ευρύτερα, προϋπολογισμού 56.650.000 ευρώ, να μην έχει ακόμη ολοκληρωθεί από το ήδη μακρινό 2011, όταν και ξεκίνησε η πορεία κατασκευής του.
Μία πορεία που είχε εισέλθει σε έναν καλό δρόμο από το 2016 και εντεύθεν, όταν λύθηκε το ακανθώδες θέμα των απαλλοτριώσεων, η οποία όμως διακόπηκε από τα Χριστούγεννα και μετά, με την διακοπή των εργασιών από πλευράς της αναδόχου εταιρίας και »υποχρέωσαν» την αρμόδια διαχειριστική αρχή της περιφέρειας να προχωρήσει στην απόφαση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου.

Πλέον, η «σκυτάλη» των εξελίξεων, με βάση την σχετική νομοθεσία, έχει περάσει στα «χέρια» της αναδόχου εταιρίας , η οποία, με βάση την ίδια νομοθεσία αλλά και τα όσα δήλωσε στον »Μαχητή» ο διευθύνων σύμβουλός της και υπεύθυνος για την εκτέλεση του επίμαχου έργου Ανδρέας Μπράμης, προτίθεται να υποβάλει τα αμέσως προσεχή εικοσιτετράωρα ένσταση κατά της επίμαχης απόφασης, επικαλούμενη για την στασιμότητα στην πορεία του έργου τα »άλυτα» ζητήματα καθορισμού δανειοθαλάμου αδρανών υλικών στην περιοχή Καμάρα του δήμου Ωραιοκάστρου.

Μία εξέλιξη, η οποία είναι ακόμη αβέβαιον, εάν θα επιμηκύνει εφεξής τον χρόνο αποπεράτωσης του έργου, που είναι βεβαίως και το μέγιστο ζητούμενο, όπως δήλωσε στον »Μαχητή» και ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης υποδομών και έργων της περιφέρειας Πάρις Μπίλλιας, καθώς, αν τελικώς οδηγηθούμε στην λύση της σύμβασης και την ανάδειξη νέου αναδόχου, έχει μεγάλη σημασία εάν αυτή προκύψει ως προϊόν κοινής βούλησης ή εάν αυτό συμβεί μέσω δικαστικής διαμάχης, καθώς στην δεύτερη περίπτωση η χρονική καθυστέρηση είναι σαφώς πιό μεγάλη.

Κάτι το οποίο, εάν τελικώς συμβεί, θα είναι «πλήγμα» στην πορεία εξέλιξης του έργου, για τη συνέχιση του οποίου έχουν παρέμβει στο παρελθόν ουκ ολίγες φορές οι αρχές και παράγοντες της περιφερειακής ενότητας μας, με κορυφαίες αυτές που αφορούν στον νυν υπουργό αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων Γιώργο Γεωργαντά, ο οποίος είχε πρωτοστατήσει στο να λυθεί το ζήτημα των απαλλοτριώσεων ,αλλά και στις αντιδράσεις για την αλλαγή στάσης των αιρετών αρχών στον δήμο Ωραιοκάστρου με την υπαναχώρηση στο θέμα δημιουργίας δανειοθαλάμου στην περιοχή Καμάρα.

Οι εξελίξεις πλέον αφορούν στα σχετικά δικαιοδοτικά όργανα και οι αποφάσεις των, σε συνδυασμό με αυτές των εμπλεκομένων αρχών, αλλά και των επιλογών της αναδόχου εταιρίας θα κρίνουν αν αυτό το πολύ σημαντικό για τον νομό μας θέμα δεν θα «γνωρίσει» ακόμη μία καθυστέρηση.

Ακολουθεί η απόφαση έκπτωσης αναδόχου:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ του Έργου:
«Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008
Προϋπολογισμός Μελέτης: 56.650.000,00€
Αριθμός Έργου: 2015ΕΠ00810006 ΣΑΕΠ 008/1, ΟΠΣ 5000301

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226Α/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με τις υπ’ αρ. 81320 και 77909 Αποφάσεις (ΦΕΚ 4302Β/30.12.2016) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ».
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α/31.01.2013), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 42), αρμοδιότητας Περιφερειών».
5. Την υπ’ αρ. πρ. οικ.107833(2003)/11.02.2022 (ΦΕΚ 705Β/16.02.2022) Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων του τομέα Υποδομών και Δικτύων της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών, «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Υποδομών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

6. Τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18.06.2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4491/2017(ΦΕΚ 152Α/13.10.2017) «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου -Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 20.
8. Την από 28.03.2011 Εργολαβική Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της υπόψη εργολαβίας.
9. Την από 11.06.2020 υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών του Έργου.
10. Την υπ’ αρ. πρ. 126436(1287)/22.02.2022 Απόφαση ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του Έργου μέχρι την 21.06.2023.
11. Τις ακόλουθες έγγραφες προειδοποιήσεις της Υπηρεσίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος των εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων:
 αρ. πρ. οικ.156532(1598)/01.03.2022 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
 αρ. πρ. οικ.184027(1897)/11.03.2022 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
 αρ. πρ οικ.200300(2056)/18.03.2022 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
 αρ. πρ. οικ.209491(2146)/22.03.2022 ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
12. Την υπ’ αρ. πρ. οικ.229147(2358)/31.03.2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ για την Έγκριση του Αναθεωρημένου Χρονοδιαγράμματος Εργασιών του Έργου «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας».
13. Την υπ’ αρ. πρ. 218983(2241)/31.03.2022 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χρονοδιάγραμμα Εργασιών» του Έργου «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς – Δοϊράνη, Τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας».
14. Την με αρ. πρωτ. οικ.231686(2388)/31.03.2022 Ειδική Πρόσκληση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 του Έργου του θέματος.
15. Την με αρ. πρωτ. οικ. 231748(2392)/31.03.2022 Ειδική Πρόσκληση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 του Έργου του θέματος.
16. Την με αρ. πρωτ. οικ.250887(2608)/07.04.2022 Ειδική Πρόσκληση ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 3669/2008 του Έργου του θέματος.
17. Την επιτόπου μετάβαση στο Έργο του θέματος της επιβλέπουσας μηχανικού σε διάφορες ημερομηνίες, όπου διαπιστώθηκε η μη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών των ανωτέρω τριών (3) Ειδικών Προσκλήσεων.
Και επειδή η Ανάδοχος :
(α) Δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάχθηκαν στην με αρ. πρωτ. οικ.231686(2388)/31.03.2022
Ειδική Πρόσκληση δηλαδή δεν εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών (επανέναρξη εργασιών) όπως αυτές καθορίστηκαν σε αυτή μέσα στο χρονικό διάστημα των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που έληξε την 15.04.2022 (ημερομηνία επίδοσης 05.04.2022)
(β) Δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάχθηκαν στην με αρ. πρωτ. οικ. 231748(2392)/31.03.2022
Ειδική Πρόσκληση δηλαδή δεν εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών (πλήρης ενεργοποίηση του Εργοταξίου) όπως αυτές καθορίστηκαν σε αυτή μέσα στο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που έληξε την 15.04.2022 (ημερομηνία επίδοσης 05.04.2022)
(γ) Δεν συμμορφώθηκε προς όσα διατάχθηκαν στην με αρ. πρωτ. οικ.250887(2608)/07.04.2022 Ειδική Πρόσκληση δηλαδή δεν εκτέλεσε το σύνολο των εργασιών όπως αυτές καθορίστηκαν σε αυτή μέσα στο χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερολογιακών ημερών που έληξε την 21.04.2022 (ημερομηνία επίδοσης 11.04.2022)
(δ) Τα ως άνω γεγονότα και η διαπιστούμενη συμπεριφορά του Αναδόχου συνιστούν παραλείψεις εκπλήρωσης από μέρους του των συμβατικών του υποχρεώσεων, που καθιστούν προφανώς αδύνατη την εμπρόθεσμη εκτέλεση του έργου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Κηρύσσουμε την Ανάδοχο «Αναστηλωτική ΑΤΕ» Έκπτωτη από το έργο «Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκη – Κιλκίς Δοϊράνη, τμήμα από Α/Κ Ασσήρου έως Α/Κ Ν. Σάντας», κατά τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν.3669/2008, όπως συμπληρώθηκε – τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Επισημαίνεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 174 και 175 του ν.. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, δίδεται στον Ανάδοχο η δυνατότητα άσκησης ένστασης εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, η οποία θα απευθύνεται προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Αν. Προϊστάμενος
ΤΚΣΕ/ΥΣΕ/ΔΤΕ/ΠΚΜ
κ.α.α
Μαρία Απέσου
Πολιτικός Μηχανικός με Α ́ β


Περισσότερα

Οι άνεργοι επιτυχόντες του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας καλούνται να επιλέξουν πάροχο κατάρτισης

Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ ΜΕΠΕ-ΚΔΒΜ πιστοποιημένος πάροχος κατάρτισης των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, ενημερώνει τους επιτυχόντες της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω […]

Δείτε ακόμα

Μέλος ή φίλος;

Παρακολουθώ τους τελευταίους μήνες την κοπιώδη προσπάθεια όλων των κομμάτων να αυξήσουν τα μέλη τους. Στόχος, η αντιστοίχιση της εκλογικής […]