Δεύτερη παράταση προθεσμίας υποβολης προτάσεων γιά πρόγραμμα της ΑΝ.ΚΙ. ΑΕ

Οικονομία /

Από την «Αναπτυξιακή Κιλκίς» ανακοινώθηκε, ότι λόγω της εκδήλωσης έντονου ενδιαφέροντος και κατόπιν πολλών σχετικών αιτημάτων από διάφορους φορείς, αποφασίσθηκε την παράταση, έως την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018, της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για έργα δημόσιου χαρακτήρα του Μέτρου 19.2 «Στήριξη Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

Για την έντυπη υποβολή ισχύουν τα λοιπά αναφερόμενα της παραγράφου 5.3 της πρόσκλησης βάσει των οποίων η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά αποστέλλονται στην ΑΝ.ΚΙ. Α.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνεχίσουν να απευθύνονται στα στελέχη της Αναπτυξιακής Κιλκίς (Σόλωνος 13, Κιλκίς) στο τηλέφωνο 23410 25305 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected] Υπενθυμίζεται ότι όλο το πληροφοριακό υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εταιρείας: www.anki.gr.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα