Αγροτεμάχια σε αγρανάπαυση: Κοπή βλάστησης προϋπόθεση καταβολής άμεσων ενισχύσεων

Αγροτικά /

Οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (απονιτροποίηση), προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις, υποχρεούνται για τα ενταγμένα στην δράση αγροτεμάχιά τους με κλίση μικρότερη του 8%, στα οποία εφαρμόζουν αγρανάπαυση, να προβούν στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης.

Ειδικότερα αναφέρεται ότι, για να είναι επιλέξιμες οι εκτάσεις, πρέπει να ανταποκρίνονται στον ορισμό του επιλέξιμου εκταρίου, καθ’ όλο το ημερολογιακό έτος, εκτός από περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Η επιλεξιμότητα των εκτάσεων ελέγχεται στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων του δείγματος.

Περισσότερα
Δείτε ακόμα